Press release

Beslut om riktad kvittningsemission

ONS, MAR 04, 2020 08:39 CET

Stockholm

2020-03-04

Styrelsen i GOGO Lead Tech (“GOGO”) har idag med stöd av bemyndigande från bolagsstämma den 2019-05-03 beslutat om en riktad kvittningsemission av totalt 283 333 aktier i GOGO till en teckningskurs om 7,50 kr till långivare i bolaget, innebärande en total emissionslikvid om 2 124 997,50 kr. Betalning för de nyemitterade aktierna sker i samtliga fall i sin helhet genom kvittning av skuld. Tecknare i den riktade emissionen är Rune Löderup, Niclas Löwgren, Pong AB och Aksia Invest AB. Pong AB ägs av Michael Zhan och Aksia Invest AB ägs av Kostas Psomas.

Rune Löderup – tecknar 33 333 antal aktier

Niclas Löwgren – tecknar 36 667 antal aktier

Pong AB – tecknar 73 333 antal aktier

Aksia Invest AB – tecknar 140 000 antal aktier

Isyfte att säkerställa en teckningskurs som motsvarar marknadsvärdet har denna bestämts efter förhandlingar med långivarna med utgångspunkt från den genomsnittliga stängningskursen för bolagets aktier under en period av fem handelsdagar omedelbart före den 2020-03-04, med en rabatt om ca 10 procent. Rabatten är delvis motiverad av aktiens kraftiga volatilitet där aktiekursen under ett par dagar under 5-dagarsperioden handlats under teckningskursen. Emissionen bedöms av styrelsen komma att möjliggöra en förstärkning av bolagets balansräkning genom att minska bolagets skuldsättning. Kostnaderna och tidsdräkten för en riktad emission jämfört med en företrädare är väsentligt lägre respektive kortare och emissionen bedöms även stärka ägarbasen. Därtill skapar emissionen förbättrade finansiella förutsättningar för bolaget vilket därigenom ger ökade möjligheter till tillväxt genom att förvärva fler verksamheter/bolag i linje med bolagets kommunicerade strategi. Givet nyss nämnda skäl bedöms emissionen vara till stor nytta för bolaget och till fördel för samtliga aktieägare vilket motiverar en avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.


Emissionskostnaderna beräknas uppgå till ca 10 000 kr. Emissionen medför att antalet aktier i Bolaget ökar från 1 911 111 aktier till totalt 2 194 444 aktier innebärande en aktieutspädning om cirka 12,9 procent i förhållande till det totala antalet aktier i bolaget efter emissionen. Aktiekapitalet uppgår till 2 579 999,85 kr före och 2 962 499,40 kr efter emissionen.

För mer information:

VD, Christian Kronegård

ir@sociallite.us

08-463 80 80

www.sociallite.us

GOGO Lead Tech AB (publ)

GOGO Lead Tech AB (publ) är ett förvärvsfokuserat bolag som erbjuder B2B-tjänster inom leadgenerering och prestationsbaserad marknadsföring online.

Want to get in touch?

Our strategy is to grow through acquisitions of companies and brands as well as the development of existing platforms.