Press release

Bokslutskommuniké 2022

Stockholm 2023-02-28

(Se bilaga för fullständig rapport)

Helåret 2022 är nu avklarat och det har till stor del karaktäriserats som ett städår. Vi har rensat bort, optimerat och byggt struktur. Stora förändringar och hårt arbete som resulterat i en ny bottenplatta att stå på och utveckla bolaget framåt. Jag är tacksam och stolt över de arbete som våra medarbetare utfört. För helåret 2022 redovisar vi en omsättning om cirka 18,2 MSEK (13,9 MSEK) med ett EBITDA-resultat om cirka  -6,1 MSEK (-0,4 MSEK) mycket präglat av engångskostnader.

I samband med årsbokslutet har bolaget genomfört nedskrivningsprövning av goodwill hänförlig till förvärvade koncernbolag vilket resulterat i en total nedskrivning av de koncernmässiga goodwillvärdena med 72 MSEK. Den största delen av nedskrivningen, 57 MSEK, härrör till dotterbolaget Sociallite AB (Connectio).
Connectio arbetar nu fokuserat med framtagen plan för kampanjer och marknadsaktiviteter, som arbetats fram under hösten 2022, och under november månad såg vi ett trendbrott då vi fick in fler nya kunder än vad vi tappade. Vi mäter nu noggrant alla marknadsinsatser för att hitta ”vårt recept” till att växa.

När det gäller förvärvet Sociallite ME (tidigare Torget Updated Sweden AB), som förvärvades i januari 2022, så har koncernen beslutat att förändra periodiseringen av intäkter i enlighet med koncernens redovisningsprinciper. Kvartal 4 har därmed belastats med en ej kassaflödespåverkande justeringspost av engångskaraktär om 1,5 MSEK som påverkar såväl omsättning som EBITDA med motsvarande belopp.

Nu har vi fullt fokus på att växa både organiskt och utvärderar löpande nya förvärv. Vi ser att det finns flera potentiella uppsidor med att förvärva både mindre SEO-byråer samt hosting-verksamheter (webbhotell). Vidare ser vi över ytterligare finansiering. Huvudägarna har ställt sig positiva till att stötta bolaget med ytterligare finansiering för förvärv.  Vi har även gjort vissa justeringar i personalstyrkan för att optimerat våra resurser, framför allt inom produktion och pre sale och minskar därmed användandet av externa konsulter. Detta skapar en bättre kultur, närhet till kompetens och en bättre team-känsla. Det är en central del i säljprocessen och i det fortsatta ekosystemet att vi arbetar i team med både tekniska experter och affärsfokuserade intäktsdrivare (säljare). Det är glädjande att vi redan efter några veckor upplever ett större samarbete mellan produktion och sälj som dessutom resulterat i några mindre affärer.  

Sedan årsskiftet arbetar vi med att implementera en ny målstyrningsmodell (OKR) som jag upplever ökar medarbetarnas fokus och prioriteringar för att nå våra övergripande mål samt varje medarbetares roll och inverkan på dessa, varje kugge är viktigt för att det stora hjulet ska snurra effektivt.

Arbetet med vår vision, mission och värdegrund är nu i slutfasen. Jag är tacksam för det fina engagemang och samarbetsvilja som hela organisationen visat, trots utmaningar med att vi sitter utspridda i landet.
Detta är även en viktigt komponent när vi sätter mål för verksamheten, att det återspeglar vad vi tycker är viktigt och står för.

Jag vill med detta sagt tacka våra medarbetare, befintliga aktieägare och hälsa nya aktieägare välkomna till oss på Sociallite.

Stockholm den 28 februari 2023

Patrik Axelsson, VD Sociallite US AB (publ)

//

För mer information,

VD, Patrik Axelsson
ir@sociallite.us
www.sociallite.us
 

Sociallite Us AB (publ)

Sociallite Us AB (publ) är ett förvärvsfokuserat SaaS-bolag som erbjuder produkter och tjänster inom leadgenerering och prestationsbaserad marknadsföring online.

Ladda ner delårsrapporten här

Want to get in touch?

Our strategy is to grow through acquisitions of companies and brands as well as the development of existing platforms.