Press release

Bolslutskommunike 2020

(Fullständig rapport ligger bilagd)

GOGO Lead Tech har har nu genomfört 2020 vilket varit ett minst sagt händelserikt år. Vi har precis som de flesta andra fått anpassa oss efter de rådande förhållandena för att skapa fungerande arbetsmetoder för att fortsatt kunna bedriva en effektiv och bra verksamhet. Självklart har COVID-pandemin inneburit utmaningar för oss som bolag då vi inte enbart behövt anpassa oss internt utan även justera vårt arbetssätt gentemot kunder och underleverantörer, något som givetvis inte är unikt för just GOGO utan för de flesta bolag runtom om i världen. Med detta sagt tycker jag att vi med framgång lyckats anpassa oss bra till de nya förutsättningarna i en föränderlig värld utan att tappa fokus på vår kärnaffär.

Parallellt med detta har vi arbetat hårt med att marschera i takt med vår uttalade förvärvsstrategi. Under året har vi lyckats genomföra tre förvärv. Genom dessa förvärv har vi diversifierat bolagets tillgångsportfölj ytterligare för att på så sätt skapa exponering mot fler vertikaler inom leadgenerering. Med detta har vi påbörjat vår expansionsresa men är långt ifrån klara. Vi sonderar dagligen marknaden efter nya tillgångar att addera till vårt portfölj för att kunna växa ytterligare och för att ta tillvara på ytterligare kostnadssynergier inom koncernen.

För att kunna ta snabbare kliv framåt i utvecklingen, dels genom expansion och tillväxtökning i våra befintliga tillgångar samt möjliggöra till fler nya förvärv, har styrelsen beslutat, som tidigare kommunicerat den 5 februari 2021, om en fullt säkerställd företrädesemission som är villkorad av extra bolagsstämma som planeras hållas den 19 mars. Med denna emission kommer bolaget få en ytterligare finansiell styrka i syfte att tillskapa bolaget så goda förutsättningar som möjligt för tillväxt.
Vi ska inte glömma bort att för drygt ett år sedan bestod koncernen enbart av Online Gaming Info OGI och taktade en årsomsättning om 0,6 MSEK jämfört med 2020 årsomsättning på 4,4 MSEK. En ökning med över 600%. Omsättningsökningen härleds främst från våra förvärv som vi gjort under året. Framledes kommer vi fortsätta arbeta hårt för att kunna verka agilt samt skapa förutsättningar att växa med lönsamhet. GOGO Lead Tech besitter ett mycket kompetent team med relevanta produkter och verkar i ett ekosystem som konstant vidgas med nya möjligheter.

Jag vill passa på att tacka samtliga aktieägare för det gångna året och ser fram emot ett ljusare och öppnare 2021.

Omsättning, rörelseresultat EBITDA och resultat per aktie

Omsättningen för koncernen under helåret 2020 uppgick till 4,4 MSEK (0,6 MSEK).Omsättningen för koncernen under kvartal fyra 2020 uppgick till 1,8 MSEK (0,1 MSEK). Rörelseresultatet EBITDA för koncernen under helåret 2020 uppgick till -1,3 SEK (-1,5 MSEK). Rörelseresultatet EBITDA för koncernen under kvartal fyra 2020 uppgick till -1,3 MSEK (-0,8 MSEK). Resultatet per aktie för helåret 2020 uppgick till -1,02 SEK (-1,19 SEK). Resultatet per aktie för kvartal kvartal fyra uppgick till -0,45 SEK (-0,71 SEK).

För mer information:

VD, Christian Kronegård

ir@sociallite.us

08-41001092

www.sociallite.us

GOGO Lead Tech AB (publ)

GOGO Lead Tech AB (publ) är ett förvärvsfokuserat bolag som erbjuder B2B-tjänster inom leadgenerering och prestationsbaserad marknadsföring online.

Want to get in touch?

Our strategy is to grow through acquisitions of companies and brands as well as the development of existing platforms.