Press release

Delårsrapport tredje kvartalet 2022

Stockholm 2022-11-23

(Se bilaga för fullständig rapport)

Arbetet med att transformera Sociallite US från en enhet med separata bolag med egen styrning, till att bygga en grupp med en gemensam organisation och kultur är nu inne i slutfasen. Bolaget har i denna process genomgått större förändringar på flera områden, framför allt inom sälj/marknad och ekonomi som framöver ska gynna tillväxt och resultat.

Jag är nöjd med att vi trots detta intensiva arbete inom alla bolagen under kvartalet kan visa stabilitet i både resultat och omsättning. Omsättningen ökade med 10 procent från föregående kvartal och rörelseresultatet EBITDA uppgick till -0,5 MSEK.

Gällande Connectio.io, vår Facebook annonseringsplattform, så kämpar vi att vända den negativa trenden som bolaget hamnade i efter att den tidigare ägaren och andra nyckelpersoner valde att avsluta sitt arbete i företaget under senare delen av 2021.
Detta är även anledningen till att bolaget nu redovisar lägre omsättning det tredje kvartal 2022 (4,5 MSEK) gentemot föregåden års tredje kvartal 2021 (7,2 MSEK). Däremot visar bolaget en högre omsättning ackumulerat kvartal ett till tre 2022 (14,5 MSEK) gentemot kvartal ett till tre 2021 (9,6 MSEK). Vi har under hösten gjort förändringar i organisationen och har nu skiftat fokus från teknikdrivet till säljdrivet. Vi arbetar med att identifiera tidigare kundmönster och intäktsströmmar för att på bästa sätt dra lärdom av tidigare strategier samtidigt som vi tittar på nya sätt att vinna kunder.

På tekniksidan arbetas det med att flytta och bygga om delar av plattformen för att lättare kunna intrigera med andra plattformar och skala tjänsterna på ett bättre sätt. Jag ser stor potential att utöka tjänsteutbudet med att även inkludera andra sociala kanaler (idag Facebook) samt att använda Connectio som ett nav för andra tjänster inom koncernen.

Affärsenheten Sociallite ME som mestadels arbetat med att förvalta och växa befintliga kunder har nu under kvartalet arbetat med att bygga en starkare sälj och marknadsfunktion för att öka takten på försäljningen, framför allt när det gäller bearbetning av nya kunder. Vi ser att arbetet börjar ge resultat och säljpipen med potentiella affärer fylls på. Vi har även vunnit några helt nya kunder. Jag ser att detta affärsområde är särskilt intressant när det gäller framtida förvärv, då vi har en inarbetad modell där det finns goda förutsättningar att effektivt fylla på med kunder och resurser.

Våra leadsgenereringsplattformar (affiliate-siter) fortsätter takta på bra. Det är framför allt tillgången hostingdata.co.uk som fortsatt levererar bra omsättning och resultat. Vi accelererar nu även arbetet med övriga affiliate-siter för att bygga mer värde och där igenom öka försäljningen (leadsgenereringen). Vi ser dock en mindre inbromsning som härleds till att kunderna är mer försiktiga med sina köp med tanke på det finansiella läget och oroligheter i omvärlden.

Ledningen och Styrelsen ser nu över hur vi kan stärka vår finansiella situation. Bolaget har därför kallat till en extra bolagstämma den 16 december för att bland annat besluta om en kvittningsemission om ca: 46 MSEK som skulle underlätta inför framtida kapitalanskaffning och förvärv.

Vårt fokus framåt är nu att fördjupa och utveckla våra kundrelationer och färdigställa verksamhetsplanen för 2023. Parallellt med detta arbetar vi med att bygga vår företagskultur och teamet för att underbygga ett trivsamt arbetsklimat för medarbetena och nya framtida talanger.

Nu springer vi in i nästa fas där fokus ligger på organisk tillväxt samt att aktivt sondera terrängen efter passande förvärv som vi effektivt kan integrera in i vår nya struktur.

Jag vill med detta sagt tacka våra medarbetare, befintliga aktieägare och hälsa nya aktieägare välkomna in i tillväxtfasen.

//

För mer information,

VD, Patrik Axelsson
ir@sociallite.us
www.sociallite.us

Denna information är sådan som Sociallite US är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-11-23 08:00 CET.

Ladda ner delårsrapporten här

Want to get in touch?

Our strategy is to grow through acquisitions of companies and brands as well as the development of existing platforms.