Press release

Företrädesemissionen i GOGO Lead Tech AB blev övertecknad. Bolaget avser att utnyttja övertilldelningsoption för att accelerera tillväxt

ONS, MAJ 12, 2021 16:58 CET

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.

GOGO Lead Tech ABs  (”GOGO” eller ”Bolaget”) har den 7 maj 2021 slutfört en företrädesemission som tillför Bolaget 22,4 miljoner kronor, varav cirka 11,6 MSEK erläggs genom kvittning. Styrelsen har beslutat att utnyttja hela övertilldelningsemissionen om 2,0 miljoner kronor till följd av överteckning i företrädesemissionen. Sammantaget kommer Bolaget att tillföras 24,4 miljoner kronor före emissionskostnader.

Teckning

Teckningsperioden i företrädesemissionen avslutades den 7 maj 2021. Företrädesemissionen tecknades till cirka 80 procent med stöd av uniträtter och cirka 189 procent tecknades utan stöd av uniträtter. Totalt tecknades företrädesemissionen till cirka 60,5 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 269 procent.
 

Som ett resultat av överteckningen avser styrelsen att till fullo utnyttja den övertilldelningsoption som kommunicerades i samband med Företrädesemissionen om ca 2 MSEK (”Övertilldelningsoptionen”). Detta innebär att Bolaget genom företrädesemission och övertilldelningsoptionen tillförs ca 24,4 MSEK före emissionskostnader vilka beräknas uppgå till cirka 1,6 MSEK. Den kontanta garantiersättningen om ca 0,6 MSEK kommer att kvittas mot units i övertilldelningsoptionen. 

Tilldelning

Till följd av det stora intresset har inte alla tecknare erhållit tilldelning. Tilldelning av units, tecknade inom ramen för emission, sker i enlighet med de principer som angivits i investeringsmemoran­dumet vilket offentliggjordes den 23 april 2021. De tecknare som erhållit tilldelning via anmälan till förvaltare erhåller meddelande om tilldelning via sin respektive förvaltare. Så snart emissionen registrerats hos Bolagsverket kommer aktier och teckningsoptioner av serie TO1 och TO2 att levereras till respektive depå eller VP-konto. Avräkningsnotor är planerade att skickas ut den 17 maj 2021.

BTU

Handel med BTU (betald tecknad unit) sker på Spotlight Stock Market fram till dess Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket, varefter omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner kommer att ske. Preliminär likviddag för de tecknare som erhållit tilldelning vid teckning utan stöd av uniträtter är den 20 maj 2021, vilket även kommer att framgå av utskickade avräkningsnotor.

Aktier och aktiekapital

Genom Företrädesemissionen och övertilldelningsoptionen kommer aktiekapitalet i GOGO att öka med 18 347 804,10 SEK till 23 958 753,75 SEK genom utgivande av 13 590 966 nya aktier, och antalet teckningsoptioner av serie TO 1 respektive serie TO 2 kommer att uppgå till 13 590 966 respektive 16 190 965.

Denna information är sådan som GOGO Lead Tech är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-05-12 16:58 CET.

För mer information:

VD, Christian Kronegård

ir@sociallite.us

08-41001092

www.sociallite.us

GOGO Lead Tech AB (publ)

GOGO Lead Tech AB (publ) är ett förvärvsfokuserat bolag som erbjuder B2B-tjänster inom leadgenerering och prestationsbaserad marknadsföring online.

Want to get in touch?

Our strategy is to grow through acquisitions of companies and brands as well as the development of existing platforms.