Press release

GOGO Lead Tech AB beslutar om en riktad emission av aktier (övertilldelningsemission) i den övertecknade företrädesemissionen samt lämnar en rättelse gällande teckningsgraden

GOGO Lead Tech ABs (”GOGO” eller ”Bolaget”) publicerade ett pressmeddelande den 12 maj 2021 om att företrädesemissionen i GOGO Lead Tech AB blev övertecknad och att Bolaget avsåg att utnyttja övertilldelningsoption för att accelerera tillväxt. Styrelsen har idag fattat det formella beslutet att genomföra en riktad emission av 374 063 units och därigenom utnyttja övertilldelningsemissionen.

Styrelsen har beslutat att emittera 374 063 units, varav 106 667 units riktas till garanterna som vederlag för deras garantiåtagande, 157 796 units riktas till en begränsad grupp kvalificerade investerare och sedan har 109 600 units lottats ut i teckningsposter om 800 units till 137 tecknare. Teckningskursen vilken är den samma som i företrädaren uppgår till 5,40 SEK per unit vilket ger en emissionsvolym om 2,0 MSEK, Den kontanta garantiersättningen om ca 0,6 MSEK kommer att kvittas mot units i övertilldelningsoptionen. Den riktade emissionen sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och villkoren bedöms av Bolagets styrelse att vara marknadsmässiga.

Detta innebär att högst 1 122 189 nya aktier, högst 1 122 189 nya teckningsoptioner av serie TO 1 och högst 1 122 189 nya teckningsoptioner av serie TO 2 kan komma att ges ut. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kommer ytterligare 2 244 378 nya aktier att emitteras.

Bolaget tillförs genom företrädesemission och övertilldelningsoptionen ca 24,4 MSEK före emissionskostnader vilka beräknas uppgå till cirka 1,6 MSEK.

Företrädesemissionen tecknades till cirka 98 procent med stöd av uniträtter och cirka 189 procent tecknades utan stöd av uniträtter. Totalt tecknades företrädesemissionen till cirka 64,4 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 287 procent. (Det hade i ovan nämnda pressmeddelande felaktigen uppgivits att företrädesemissionen tecknades till cirka 80 procent med stöd av uniträtter och cirka 189 procent tecknades utan stöd av uniträtter. Totalt tecknades företrädesemissionen till cirka 60,5 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 269 procent.)

Tilldelning

Till följd av det stora intresset har inte alla tecknare erhållit tilldelning. Tilldelning av units, tecknade inom ramen för företrädesemissionen, sker i enlighet med de principer som angivits i investeringsmemorandumet vilket offentliggjordes den 23 april 2021. De tecknare som erhållit tilldelning via anmälan till förvaltare erhåller meddelande om tilldelning via sin respektive förvaltare. Så snart emissionen registrerats hos Bolagsverket kommer aktier och teckningsoptioner av serie TO1 och TO2 att levereras till respektive depå eller VP-konto. Avräkningsnotor är planerade att skickas ut idag den 18 maj 2021.

Aktier och aktiekapital

Genom Företrädesemissionen och övertilldelningsoptionen kommer aktiekapitalet i GOGO att öka med 18 347 804,10 SEK till 23 958 753,75 SEK genom utgivande av 13 590 966 nya aktier, och antalet teckningsoptioner av serie TO 1 respektive serie TO 2 kommer att uppgå till 13 590 966 respektive 16 190 965.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar GOGOs aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende emissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”planeras”, ”uppskattas”, ”kan”, och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om GOGO anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan GOGO inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.

För mer information:

VD, Christian Kronegård

ir@sociallite.us

08-41001092

www.sociallite.us

GOGO Lead Tech AB (publ)

GOGO Lead Tech AB (publ) är ett förvärvsfokuserat bolag som erbjuder B2B-tjänster inom leadgenerering och prestationsbaserad marknadsföring online.

Want to get in touch?

Our strategy is to grow through acquisitions of companies and brands as well as the development of existing platforms.