Press release

GOGO Lead Tech AB förvärvar i linje med sin uttalade strategi Connectio.io

Stockholm 2021-06-18

I linje med GOGO Lead Tech AB:s (publ) (“GOGO”) kommunicerade strategi att förvärva plattformar och bolag inom lead generation och digitala produkter kan GOGO meddela att det idag träffat avtal om att förvärva 100 procent av Connectio.io. Connectio.io, är en SAAS plattform som startades i Holland 2015 som erbjuder automatiska optimeringsverktyg primärt för Facebookannonsering. Conncetio.io har idag ca 1000 aktiva kunder. Målbolagets verksamhet ligger i linje med GOGOs nuvarande produktportfölj och tillväxtstrategi. Ambitionen med det tilltänkta förvärvet, förutom att vidareutveckla de underliggande tillgångarna, är att stärka GOGOs portfölj av varumärken och bolag. Detta kommer i sin tur innebära att GOGO får ett starkare produktutbud ut mot slutkund. Tjänsten är ett ypperligt tillskott till vårt nuvarande dotterbolag Gravel Sweden som redan idag är aktiv inom detta segment och jobbar i linje med samma typ av kunder som connectio.io.

Connectio.io sysselsätter idag tio medarbetare och har genererat en omsättning under perioden 2020 till om ca 24 MSEK med ett rörelseresultat om ca 9,5 MSEK. Därefter har året börjat väl i linje med föregående år och maj var bolagets starkaste månad med intäkter på ca 4 MSEK samt EBITDA marginal på ca 50%. Målsättningen framöver är fortsatt hög tillväxt under lönsamhet.

Köpeskillingen uppgår till 163 999 999,20 SEK, varav 123 999 999,20 SEK i aktier i GOGO varav 40 000 000 SEK i revers till säljarna som löper till 2023-07-31 med en årsränta om 6 procent. GOGO har rätt men ej skyldighet att konvertera reversen under perioden. Pris per aktie uppgår till 2,20 SEK, antal nya aktier uppgår till 56 363 636. Säljarna är Iron Branch Invest AB (ägande: 57,58%), Lubrica Equity AB (ägande: 21,21%) och Modelio Equity AB (ägande: 21.21%). Utspädningen efter transaktion uppgår till ca 76 procent. Därutöver kan en tilläggsköpeskilling utgå om maximalt 2,3 MUSD under kommande 9 månaderna. Förvärvet är villkorat av att aktieägarna i GOGO godkänner förvärvet på extra bolagsstämma samt att aktiemarknadsnämnden beviljar säljarna dispens mot budplikt. Kallelse till extra bolagsstämma kommer att publiceras inom kort med fullständig information kring beslutspunkterna.

Connectio.io ingick tidigare i en utländsk juridisk person därav återspeglas inte siffrorna i Sociallite ABs årsredovisning för 2020.

“Det är onekligen glädjande om vi kan leverera förvärv som ligger i linje med vår nuvarande verksamhet samt möjligheter att bidra med synergier inom vårt befintliga affärsområde inom lead generation inom sociala medier.” Säger Christian Kronegård, VD i GOGO Lead Tech, om förvärvet.

Denna information är sådan som GOGO Lead Tech är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-06-18 15:02 CET.

För mer information:

VD, Christian Kronegård

ir@sociallite.us

www.sociallite.us

GOGO Lead Tech AB (publ)

GOGO Lead Tech AB (publ) är ett förvärvsfokuserat bolag som erbjuder B2B-tjänster inom leadgenerering och prestationsbaserad marknadsföring online.

Want to get in touch?

Our strategy is to grow through acquisitions of companies and brands as well as the development of existing platforms.