Press release

GOGO Lead Tech AB (publ) säkerställer tillväxtkapital genom fullt säkerställd företrädesemission

FRE, FEB 05, 2021 19:16 CET

Stockholm 2021-02-05

GOGO Lead Tech AB (“GOGO” eller “Bolaget”) Bolagets styrelse har idag beslutat att föreslå en företrädesemission av aktier och teckningsoptioner (units) (“Emissionen”). Emissionen kan lägst inbringa 22,4 MSEK och maximalt ca 101 MSEK vid full teckning av samtliga optioner. Förslaget kommer att framläggas för godkännande på en extra bolagsstämma i Bolaget som beräknas äga rum under mars 2021. 

Det föreslås att en nuvarande aktie ger en uniträtt. En uniträtt ger en unit bestående av tre aktier, tre TO1 och tre TO2 – (alltså en (1) befintlig aktie ger 3 nya aktier) till ett pris om 5,40 kr per unit motsvarande 1,80 kr per nyemitterad aktie. Teckningsoptioner av båda serier emitteras vederlagsfritt. Teckningsoptionen av serie TO1 (löptid 12,5 månader, ger rätt att teckna en ny aktie, teckningskurs 70 procent av volymviktad genomsnittlig kurs i Bolagets aktie 20 handelsdagar direkt innan nyttjandeperiod startar, takpris 2,70 kr) och en (1) teckningsoption av serie TO2 (löptid 25 månader, ger rätt att teckna en aktie, teckningskurs 70 procent av volymviktad genomsnittlig kurs i Bolagets aktie 20 handelsdagar direkt innan nyttjandeperiod startar, takpris 3,60 kr). Emissionen är för det fall förslaget godtas säkerställd till 100 procent genom ingångna garantiförbindelser och teckningsåtaganden. Garantiförbindelser är med Modelio Equity AB, Gerhard Dal, Rune Löderup, Niclas Löwgren, Pong AB och uppgår till ca 9,6 MSEK samt ett teckningsåtagande från New Equity Venture International AB till ca 12,8 MSEK. Fullständiga villkor för Emissionen kommer presenteras i kallelsen till extra bolagsstämman och informationsmemorandum kommer att offentliggöras i god tid innan teckningsperiodens början. Därutöver föreslås även att den extra stämma godkänner en riktad emission avseende ersättning till garanter om sammanlagt 2 600 000 TO2. 

Utspädningen efter emissionen uppgår till 75 %. Det nya antalet aktier kommer efter emissionen att uppgå till 16 625 036 och aktiekapitalet kommer att uppgå till 22 443 798,6 kr. Emissionskostnaderna uppgår till ca 2 MSEK. 

Motivet till emissionen är att öka tillväxttakten för våra befintliga verksamheter och möjliggöra till fler nya förvärv. Bolaget noterades under december 2019 och har som strategi att vara ett förvärvsfokuserat bolag inom lead generation och digitala produkter. Under 2020 genomförde GOGO tre förvärv och genererar idag leads globalt till våra kunder.

“Vi befinner oss i ett spännande läge där vi är redo att ta nästa kliv framåt i utvecklingen, dels genom expansion och tillväxtökning i våra befintliga verksamheter samt möjliggöra till fler nya förvärv. Genom ett tillskott av kapital kommer vi kunna exekvera våra planer i snabbare takt” säger Christian Kronegård, VD i  GOGO Lead Tech

Denna information är sådan som GOGO Lead Tech är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-02-05 19:16 CET.

För mer information:VD, Christian Kronegård

ir@sociallite.us

08-41001092

www.sociallite.us

GOGO Lead Tech AB (publ)

GOGO Lead Tech AB (publ) är ett förvärvsfokuserat bolag som erbjuder B2B-tjänster inom leadgenerering och prestationsbaserad marknadsföring online.

Want to get in touch?

Our strategy is to grow through acquisitions of companies and brands as well as the development of existing platforms.