Press release

Kallelse till årsstämma i GOGO Lead Tech AB (publ)

TOR, MAJ 14, 2020 19:08 CET

Aktieägarna i GOGO Lead Tech AB (publ), org.nr. 559078-0531, kallas härmed till årsstämma den 18 juni 2020 kl. 10:00 i Arcinovas lokaler på adress Birger Jarlsgatan 18A, 5:e våningen, Stockholm. 
 

Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara upptagen i utskrift av aktieboken avseende förhållandena den 12 juni 2020, dels anmäla sig till bolaget senast den 12 juni 2020 skriftligen till Box 559 35, 102 16 Stockholm eller via e-post till ir@sociallite.us. Anmälan ska innehålla namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier som företräds samt eventuella ombud och biträden som ska delta. Ombud samt företrädare för juridiska personer ombeds att i god tid före bolagsstämman till bolaget inge fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. 
 

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta i bolagsstämman begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan inregistrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast den 12 juni 2020, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.
 

Förslag till dagordning:

1. Val av ordförande och protokollförare vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Val av en eller två justeringsmän.

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

5. Framläggande och godkännande av dagordningen.

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2019.

7. Beslut

a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.

c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

8. Fastställande av antalet styrelseledamöter, revisorer, styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter.

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor.

10. Val av styrelse och revisor.

11. Beslut om ny bolagsordning.

12. Beslut om kvittningsemission.

13. Beslut om bemyndigande.  

14. Stämmans avslutande.
 

Förslag till beslut
Resultatdisposition (punkt 7b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas samt att bolagets ansamlade förlust överförs i ny räkning.
 

Styrelse m.m. (punkterna 8-9)

Aktieägare i bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsen ska bestå av fem ordinarie styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant samt att styrelsearvode ska utgå med ett prisbasbelopp till styrelseordförande och med vardera ett halvt prisbasbelopp till övriga ordinarie styrelseledamöter. Omval av Christian Kronegård, Alexander Winqvist, Marcus Petersson och Johan Lundquist samt nyval av Luca Di Stefano föreslås väljas in som styrelseledamöter. Johan Lundquist föreslås väljas till styrelseordförande. 
Vidare har styrelsen föreslagit att välja Parsells Revisionsbyrå AB till revisor, med Jan Hamberg som huvudansvarig, och att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning. 

Beslut om ny bolagsordning (punkt 11)
Styrelsen föreslår att ny bolagsordning antas med de justeringar som framgår av nedan:

  • § 4 Aktiekapitalet skall utgöra lägst 4 703 803,65 kr och högst 18 815 214,60 kronor 
  • § 5 Antalet aktier skall vara lägst 3 484 299 och högst 13 937 196. Alla aktie är av ett slag. 
  • att lägga till punkt om årsstämma i bolagsordningen enligt nedan förslag

§ 9 Årsstämma 

Årsstämma hålls årligen inom sex (6) månader efter varje räkenskapsårets utgång. På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling: 
 

1. Val av ordförande vid stämman 

2. Upprättande och godkännande av röstlängd 

3. Val av en eller två justeringsmän 

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 

5. Framläggande och godkännande av dagordning som framgår av kallelsen 

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse 

7. Beslut 

a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning 

b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 

c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören 

8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter 

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor 

10. Val av styrelse med eventuella suppleanter samt i förekommande fall revisor och revisorssuppleanter 

11. Annat ärende, som ankommer på stämman att behandla enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 
 

Föreslagna justeringar i ny bolagsordning avseende § 4 samt § 5 föreslås för sin giltighet vara villkorade av att styrelsens förslag om kvittningsemission antas enligt punkt 12.

 
Beslut om kvittningsemission (punkt 12)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om riktad kvittningsemission på nedan angivna villkor.Genom den riktade kvittningsemissionen kommer antalet aktier i bolaget att ökas med 1 289 855 aktier. Den riktade kvittningsemissionen innebär en utspädningseffekt om ca 37 procent av kapitalet och rösterna i bolaget. Bolagets aktiekapital kommer genom den riktade kvittningsemissionen att ökas med 1 741 304,25 kronor.
 

Rätt att teckna nya aktier ska med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt tillkomma New Equity Venture Int. AB. Skälen för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är reglering av del av bolagets skuld till New Equity Venture Int. AB som avser del av köpeskilling för aktierna i Online Gaming Info OGI Holding AB vilka tillträddes av bolaget januari 2019. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett kostnadseffektivt sätt minska bolagets skuldbörda och därigenom skapa förbättrade möjligheter att växa genom förvärv. Emissionen bedöms mot denna bakgrund vara till stor nytta för bolaget och till fördel för samtliga aktieägare. I beslutet har även beaktats de kostnads- och tidsfördelar som en riktad emission innebär. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till ca 15 000 kronor.
 

Varje aktie emitteras till en teckningskurs om 6,90 kronor. I syfte att säkerställa en teckningskurs som motsvarar marknadsvärdet föreslås att de nya aktierna ska emitteras till en kurs om 6,90 kr, motsvarande volymvägt genomsnitt av betalkursen för bolagets aktie under en period av trettio handelsdagar omedelbart före den 2020-05-14. Teckning av nyemitterade aktier ska ske på separat teckningslista senast den 18 juni 2020.
 

Betalning av aktier ska ske genom kvittning av New Equity Venture Int. AB:s  fordran på bolaget till ett belopp om 8 899 999,50 kronor och ska ske senast den 18 juni 2020. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.De nyemitterade aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att den riktade kvittningsemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen eller den styrelsen utser att företa smärre justeringar av besluten fattade vid stämman för det fall att behov skulle uppstå vid registreringen hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

För giltigt beslut enligt denna punkt krävs godkännande av punkt 11, beslut om ny bolagsordning, samt att det biträtts av nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.  
 

Bemyndigande (punkt 13)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av nya aktier. Sådant emissionsbeslut ska även kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller annat villkor. Bemyndigandet får inte utnyttjas i större utsträckning än vad bolagsordningen medger. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra finansiering, kommersialisering och utveckling av bolagets verksamhet samt ge flexibilitet i kommersiella förhandlingar om förvärv.
 

Övrigt 

Årsredovisning och revisionsberättelse, förslag samt övriga handlingar inför årsstämman kommer att framläggas på stämman och hålls tillgängliga hos bolaget samt på bolagets hemsida, www.sociallite.us senast två veckor innan stämman och sänds kostnadsfritt till de aktieägare som så önskar. Aktieägarna informeras om sin rätt att begära upplysningar vid stämman om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller bedömning av bolagets ekonomiska situation.

Stockholm i maj 2020

GOGO Lead Tech AB

Styrelsen
 

För mer information:

VD, Christian Kronegård

ir@sociallite.us

08-463 80 80

www.sociallite.us

GOGO Lead Tech AB (publ)

GOGO Lead Tech AB (publ) är ett förvärvsfokuserat bolag som erbjuder B2B-tjänster inom leadgenerering och prestationsbaserad marknadsföring online.

Want to get in touch?

Our strategy is to grow through acquisitions of companies and brands as well as the development of existing platforms.