Press release

Kallelse till årsstämma i Sociallite US AB (publ)

Stockholm 2023-04-18

Aktieägarna i Sociallite US AB (publ), org.nr. 559078-0531, kallas härmed till årsstämma den 16 maj 2023 kl. 10:00 i Convendums lokaler på Biblioteksgatan 29, 114 35 Stockholm.

Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara upptagen i utskrift av aktieboken avseende förhållandena den 8 maj 2023, dels anmäla sig till bolaget senast den 10 maj 2023 skriftligen till Box 559 35, 102 16 Stockholm eller via e-post till ir@sociallite.us. Anmälan ska innehålla namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier som företräds samt eventuella ombud och biträden som ska delta. Ombud samt företrädare för juridiska personer ombeds att i god tid före bolagsstämman till bolaget inge fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta i bolagsstämman begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan inregistrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast den 8 maj 2023, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.
 

Förslag till dagordning:

1. Val av ordförande och protokollförare vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Val av en eller två justeringsmän.

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

5. Framläggande och godkännande av dagordningen.

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2022.

7. Beslut

a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.

c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

8. Fastställande av antalet styrelseledamöter, revisorer, styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter.

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor.

10. Val av styrelse och revisor.

11. Beslut om ändring av bolagsordning.

12. Beslut om sammanläggning av aktier.

13. Beslut om bemyndigande. 

14. Stämmans avslutande.


Förslag till beslut


Resultatdisposition (punkt 7b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas samt att bolagets ansamlade förlust överförs i ny räkning.


Styrelse m.m. (punkterna 8-10)

Det föreslås att styrelsen ska bestå av fyra eller fem ordinarie styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant.

Förslag om styrelsens sammansättning samt arvoden avses presenteras senast två veckor innan årsstämman.

Som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av Parsells Revisionsbyrå AB, med Jan Hamberg som huvudansvarig revisor. Arvode till revisor föreslås ske enligt godkänd räkning.

Beslut om ny bolagsordning (punkt 11)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman antar ny bolagsordning med följande ändringar från tidigare bolagsordning:

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 23 000 000 kronor och högst 92 000 000 kronor

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 2 300 000 aktier och högst 9 200 000 aktier.

Ny bolagsordning i sin helhet framgår av bilaga 1.

Beslut om sammanläggning av aktier (punkt 12)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att genomföra en sammanläggning av aktier, i förhållandet 100:1, vilket resulterar i att etthundra (100) aktier sammanläggs till en (1) aktie. Sammanläggningen innebär att antalet aktier minskas till totalt 2 304 803 aktier. Samtidigt ökar aktiens kvotvärde från 0,10 kronor till 10 kronor. Skälet till sammanläggningen är att styrelsen vill åstadkomma ett för Bolaget ändamålsenligt antal aktier. För att möjliggöra sammanläggningen av bolagets aktier har Emergenta åtagit sig att reservera aktier i syfte att kompensera aktieägare som förfördelas med anledning av sammanläggningen med innehav som inte är delbara med 100. Beslutet ska registreras vid Bolagsverket och det föreslås att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen, vilken dock inte får infalla före den tidpunkt då beslutet om sammanläggningen har registrerats vid Bolagsverket. Det föreslås att styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i stämmans beslut som kan erfordras i samband med registrering av besluten vid Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.


Bemyndigande (punkt 13)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar bemyndiga styrelsen att längst intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller genom kvittning, besluta om nyemission av aktier, emission av personaloptioner, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Bemyndigandet får inte utnyttjas i större utsträckning än vad bolagsordningen vid var tid medger.

Syftet med bemyndigande och skälen till att emissionsbeslut ska kunna fattas med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för bolaget att emittera finansiella instrument som vederlag i samband med eventuella förvärv som bolaget kan komma att genomföra samt för att öka bolagets finansiella flexibilitet att finansiera den löpande verksamheten. Emissionskursen skall fastställas enligt de rådande marknadsförhållandena vid tidpunkten då aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler emitteras.


Övrigt 

Årsredovisning och revisionsberättelse, förslag samt övriga handlingar inför årsstämman kommer att framläggas på stämman och hålls tillgängliga hos bolaget samt på bolagets hemsida, www.sociallite.us senast tre veckor innan stämman och sänds kostnadsfritt till de aktieägare som så önskar. Aktieägarna informeras om sin rätt att begära upplysningar vid stämman om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller bedömning av bolagets ekonomiska situation.

Stockholm i april 2023

Sociallite US AB
Styrelsen

För mer information: 
VD, Patrik Axelsson
ir@sociallite.us
www.sociallite.us
 

Sociallite US AB (publ)

Sociallite US AB (publ) är ett förvärvsfokuserat SaaS-bolag som erbjuder produkter och tjänster inom leadgenerering och prestationsbaserad marknadsföring online.

Want to get in touch?

Our strategy is to grow through acquisitions of companies and brands as well as the development of existing platforms.