Press release

Kallelse till årsstämma i Sociallite US AB (publ)

Stockholm 2024-04-18

Aktieägarna i Sociallite US AB (publ), org.nr. 559078-0531, kallas härmed till årsstämma den 16 maj 2024 kl. 10:00 på adress Ingmar Bergmans Gata 2 (5:e våningen Modelio) i Stockholm.

Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara upptagen i utskrift av aktieboken avseende förhållandena den 7 maj 2024, dels anmäla sig till bolaget senast den 10 maj 2024 skriftligen till Box 559 35, 102 16 Stockholm eller via e-post till ir@sociallite.us. Anmälan ska innehålla namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier som företräds samt eventuella ombud och biträden som ska delta. Ombud samt företrädare för juridiska personer ombeds att i god tid före bolagsstämman till bolaget inge fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta i bolagsstämman begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan inregistrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast den 7 maj 2024, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.
 

Förslag till dagordning:

1. Val av ordförande och protokollförare vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Val av en eller två justeringsmän.

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

5. Framläggande och godkännande av dagordningen.

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2023.

7. Beslut

a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.

c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

8. Fastställande av antalet styrelseledamöter, revisorer, styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter.

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor.

10. Val av styrelse och revisor.

11. Beslut om bemyndigande. 

12. Stämmans avslutande.


Förslag till beslut


Resultatdisposition (punkt 7b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas samt att bolagets ansamlade förlust överförs i ny räkning.


Styrelse m.m. (punkterna 8-10)

Det föreslås att styrelsen ska bestå av fyra eller fem ordinarie styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant.

Det föreslås att de ordinarie styrelseledamöterna ska arvoderas med 25 000 kronor per år och att ordföranden arvoderas med 50 000 kronor per år. För tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås de nuvarande styrelseledamöterna Johan Lundquist, Alexander Benitez, Joakim Dahl och Mikael Lundgren omväljas. Till ordförande föreslås Alexander Benitez.

Som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av Parsells Revisionsbyrå AB, med Jan Hamberg som huvudansvarig revisor. Arvode till revisor föreslås ske enligt godkänd räkning.


Bemyndigande (punkt 13)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar bemyndiga styrelsen att längst intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller genom kvittning, besluta om nyemission av aktier, emission av personaloptioner, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Bemyndigandet får inte utnyttjas i större utsträckning än vad bolagsordningen vid var tid medger.

Syftet med bemyndigande och skälen till att emissionsbeslut ska kunna fattas med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för bolaget att emittera finansiella instrument som vederlag i samband med eventuella förvärv som bolaget kan komma att genomföra samt för att öka bolagets finansiella flexibilitet att finansiera den löpande verksamheten. Emissionskursen skall fastställas enligt de rådande marknadsförhållandena vid tidpunkten då aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler emitteras.


Övrigt 

Årsredovisning och revisionsberättelse, förslag samt övriga handlingar inför årsstämman kommer att framläggas på stämman och hålls tillgängliga hos bolaget samt på bolagets hemsida, www.sociallite.us senast tre veckor innan stämman och sänds kostnadsfritt till de aktieägare som så önskar. Aktieägarna informeras om sin rätt att begära upplysningar vid stämman om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller bedömning av bolagets ekonomiska situation.

Stockholm i april 2024

Sociallite US AB

Styrelsen

För mer information: 

TF VD, Göran Gylesjö

ir@sociallite.us

www.sociallite.us

Sociallite US AB (publ)

Sociallite US AB (publ) är ett förvärvsfokuserat SaaS-bolag som erbjuder produkter och tjänster inom leadgenerering och prestationsbaserad marknadsföring online.

Want to get in touch?

Our strategy is to grow through acquisitions of companies and brands as well as the development of existing platforms.