Press release

Kallelse till extra bolagsstämma i GOGO Lead Tech AB (publ)

Aktieägarna i GOGO Lead Tech AB (publ), org.nr. 559078-0531, kallas härmed till extra bolagsstämma den 22 december 2021 kl. 10:00 på adress Birger Jarlsgatan 18A, 5 tr, Stockholm.

Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som dels är införd i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 14 december 2021, dels anmäler sin avsikt att delta i stämman senast den 17 december 2021. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att ha rätt att delta i bolagsstämman inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd innan den 14 december 2021. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren. Anmälan till stämman kan göras skriftligen till GOGO Lead Tech AB (publ), Box 559 35, 102 16 Stockholm eller per e-post till christian@sociallite.us. Vid anmälan uppges namn. personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier samt antal biträden (högst 2). Aktieägare som företräds genom ombud bör översända skriftlig och daterad fullmakt till bolaget samtidigt med anmälan. Den som företräder juridisk person ska kunna visa registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling som anger behörig firmatecknare. Fullmakt (i original), registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar, som inte översänts till bolaget i samband med anmälan, ska medtas till stämman.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande & sekreterare
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringsmän
 6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Beslut om ny bolagsordning (Firmanamn)
 8. Stämmans avslutande

Styrelsens förslag till punkt 7

 1. Sociallite US AB (publ)
 2. Sociallite Group AB (publ)
 3. We are Sociallite AB (publ)

För namnbyte krävs röstmajoritet om ⅔-delar av på stämman närvarande röster.

Övrigt

Förslag till beslut, med därtill hörande handlingar och ev. bilagor samt årsredovisningar och revisionsberättelser kommer att hållas tillgängliga i bolagets lokaler på Birger Jarlsgatan 20, 5tr, i Stockholm senast tre veckor före stämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Styrelsen och vd ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller Bolagets ekonomiska situation.

För mer information:

VD, Christian Kronegård

ir@sociallite.us

08-41001092

www.sociallite.us

GOGO Lead Tech AB (publ)

GOGO Lead Tech AB (publ) är ett förvärvsfokuserat bolag som erbjuder produkter och tjänster inom leadgenerering och prestationsbaserad marknadsföring online.

Want to get in touch?

Our strategy is to grow through acquisitions of companies and brands as well as the development of existing platforms.