Press release

Kallelse till extra bolagsstämma i Sociallite US AB (publ)

Stockholm 2023-11-16

Aktieägarna i Sociallite US AB (publ), org.nr. 559078-0531, kallas härmed till extra bolagsstämma den 18 december kl. 11:00 på adress Ingmar Bergmans Gata 2 (5:e våningen Modelio) i Stockholm. Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som dels är införd i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 8 december 2023, dels anmäler sin avsikt att delta i stämman senast den 10 december 2023. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att ha rätt att delta i bolagsstämman inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd innan den 8 december 2023. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren. Anmälan till stämman kan göras skriftligen till Sociallite US AB, Box 55935, 102 16 Stockholm eller per e-post till ir@sociallite.us Vid anmälan uppges namn. personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier samt antal biträden (högst 2). Aktieägare som företräds genom ombud bör översända skriftlig och daterad fullmakt till bolaget samtidigt med anmälan. Den som företräder juridisk person ska kunna visa registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling som anger behörig firmatecknare. Fullmakt (i original), registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar, som inte översänts till bolaget i samband med anmälan, ska medtas till stämman.

Dagordning:

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande för stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordningen

5. Val av en eller flera justerare

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Beslut om bolagsordningsändring

8. Beslut om nedsättning av aktiekapital

9. Beslut om bemyndigande

10. Val av styrelse och styrelsens arvoden

11. Stämmans avslutande

Beslutsförslag:

Punkt 7 – Beslut om bolagsordningsändring

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bolagsordningens gränser för aktiekapital enligt 4 § och bolagsordningens gränser för antalet aktier enligt 5 § ska ändras till att fortsättningsvis ha följande respektive lydelse.

§ 4.

Aktiekapitalet ska vara lägst 2.045.386,70 kronor och högst 8.181.546,80 kronor.

§ 5.

Antalet aktier ska vara lägst 2.900.000 och högst 11.600.000. Alla aktier är av ett slag.

Punkt 8 – Beslut om nedsättning av aktiekapital

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämma beslutar om minskning av bolagets aktiekapital med 27.174.421,10 kronor. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier. Minskningsbeloppet ska användas för avsättning till fritt eget kapital och genomförs främst för att minska aktiens kvotvärde till fördel för eventuella framtida kapitalanskaffningar. Efter Bolagsverkets registrering av minskningen kommer bolagets aktiekapital att uppgå till 2.045.386,70 kronor fördelat på sammanlagt 2.921.981 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,70 kronor.

Punkt 9 – Beslut om bemyndigande för styrelsen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar bemyndiga styrelsen att längst intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller genom kvittning, besluta om nyemission av aktier, emission av personaloptioner, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Bemyndigandet får inte utnyttjas i större utsträckning än vad bolagsordningen vid var tid medger.

Syftet med bemyndigande och skälen till att emissionsbeslut ska kunna fattas med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för bolaget att emittera finansiella instrument som vederlag i samband med eventuella förvärv som bolaget kan komma att genomföra samt för att öka bolagets finansiella flexibilitet att finansiera den löpande verksamheten. Emissionskursen skall fastställas enligt de rådande marknadsförhållandena vid tidpunkten då aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler emitteras.

Punkt 10 – Beslut om val av styrelse och styrelsen arvoden

Förslag om styrelsens sammansättning samt arvoden avses presenteras senast två veckor innan den extra bolagsstämman.

Handlingar

Samtliga handlingar hålls tillgängliga för aktieägare i bolagets lokaler samt på dess hemsida. Handlingarna kommer att sändas per post till aktieägare som begär det och uppger sin adress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på stämman. Beslut enligt punkt 7, 8 respektive 9 ovan förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. För beslut enligt punkten 10 ovan fordras enkel majoritet. Styrelsen föreslås äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av ovan beslut hos Bolagsverket och Euroclear.

Stockholm november 2023

Sociallite US AB (publ)

Styrelsen

Bilaga: STYRELSENS REDOGÖRELSE enligt 20 kap. 13 § fjärde stycket aktiebolagslagen

Want to get in touch?

Our strategy is to grow through acquisitions of companies and brands as well as the development of existing platforms.