Press release

Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i GOGO Lead Tech AB (publ), org.nr. 559078-0531, kallas härmed till extra bolagsstämma den 19 mars 2021 kl. 14:00 i bolagets lokaler på adress Birger Jarlsgatan 18A, 5 tr, Stockholm. Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som dels är införd i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 11 mars 2021, dels anmäler sin avsikt att delta i stämman senast den 15 mars 2021. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att ha rätt att delta i bolagsstämman inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd innan den 19 mars 2021 . Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren. Anmälan till stämman kan göras skriftligen till GOGO Lead Tech AB (publ), Box 559 35, 102 16 Stockholm eller per e-post till christian@sociallite.us. Vid anmälan uppges namn. personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier samt antal biträden (högst 2). Aktieägare som företräds genom ombud bör översända skriftlig och daterad fullmakt till bolaget samtidigt med anmälan. Den som företräder juridisk person ska kunna visa registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling som anger behörig firmatecknare. Fullmakt (i original), registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar, som inte översänts till bolaget i samband med anmälan, ska medtas till stämman.

Dagordning:

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande för stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordningen

5. Val av en eller flera justerare

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Beslut gällande företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner

8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier (övertilldelningsoption)

9. Beslut gällande riktad emission av teckningsoptioner

10. Beslut om bolagsordningsändring

11. Stämmans avslutande

Beslutsförslag:

Punkt 7 – Beslut gällande företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner

Styrelsen föreslår en företrädesemission högst 4 156 259 units – vardera unit bestående av tre nya aktier, tre teckningsoptioner av serie TO1 (en teckningsoption av serie TO1 berättigar till teckning av en ny aktie) samt tre teckningsoptioner av en serie TO2 (en teckningsoption av serie TO2 berättigar till teckning av en ny aktie) – innefattandes dels en emission av högst 12 468 777 aktier innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 16 832 848,95 kr, dels en emission av högst 12 468 777 teckningsoptioner av serie TO1 innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt nyttjande med högst 16 832 848,95 kronor och dels en emission av högst 12 468 777 teckningsoptioner av serie TO2 innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt nyttjande med högst 16 832 848,95 kronor.

Vid full teckning i företrädesemissionen i den del som avser nyemitterade aktier tillförs bolaget 22 443 798,60 kr före emissionskostnader och vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO1 och serie TO2 inom för vad som utges i företrädesemissionen tillförs bolaget ytterligare kapital om högst 78 553 295,10 kr. Bolaget har säkerställt genom garantiåtaganden (9 600 000 kr) och teckningsåtaganden (12 843 798,60 kr) innebärande att emissionen av units är säkerställd till 100 procent. Emissionsmemorandum kommer presenteras senast en handelsdag innan teckningsperioden inleds. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

1. Rätt att teckna units ska med företrädesrätt tillkomma den som på avstämningsdagen den 26 mars är registrerad som aktieägare i bolaget. En befintlig aktie i bolaget ger en uniträtt som berättigar till teckning av tre aktier, tre teckningsoptioner (TO1) och tre teckningsoptioner (TO2) till ett pris om 5,40 kr per unit.

2. Teckning av units ska även kunna ske utan stöd av uniträtter. Om inte samtliga units tecknats med stöd av uniträtter ska styrelsen bestämma att tilldelning av units utan stöd av uniträtter får ske inom ramen för emissionens högsta belopp. Sådan tilldelning ska:a) i första hand ske till sådana tecknare som även tecknat units med stöd av uniträtter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal uniträtter som utnyttjats för teckning av units och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning;b) i andra hand ske till andra som tecknat utan stöd av uniträtter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal units som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning;c) i tredje hand ske till emissionsgaranterna i förhållande till storleken av de ställda garantiåtagandena.

3. Teckning av units ska ske under perioden från och med den 2021-03-30 till och med den 2021-04-13. Teckning med stöd av uniträtter ska ske medelst kontant betalning eller kvittning. Teckning som görs utan stöd av uniträtter ska ske på särskild teckningslista och betalning ska erläggas senast fjärde bankdagen efter det att besked om tilldelning avsänts till tecknaren. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.

4. För varje tecknad unit ska erläggas 5,40 kronor, dvs. 1,80 kronor per aktie. Teckningsoptionerna ges ut utan vederlag.

5. De nya aktierna (inklusive de aktier som tillkommer genom utnyttjande av teckningsoptioner) ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket.

6. Varje teckningsoption av serie TO1 berättigar till teckning av en ny aktie till en teckningskurs om 70 procent av den volymviktade genomsnittlig aktiekurs i bolagets aktie 20 handelsdagar direkt innan nyttjandeperioden startar, med ett takpris om 2,70 kr och som lägst till kvotvärde. Nyteckning av aktie med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 2022-05-04 till och med den 2022-05-18 (nyttjandeperioden). För TO1 gäller i övrigt sedvanliga villkor för marknadsnoterade teckningsoptioner enligt bilaga 1A.

7. Varje teckningsoption av serie TO2 berättigar till teckning av en ny aktie till en teckningskurs om 70 procent av den volymviktade genomsnittlig aktiekurs i bolagets aktie 20 handelsdagar direkt innan nyttjandeperioden startar, med ett takpris om 3,60 kr och som lägst till kvotvärde. Nyteckning av aktie med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 2023-05-15 till och med den 2023-05-29 (nyttjandeperioden). För TO2 gäller i övrigt sedvanliga villkor för marknadsnoterade teckningsoptioner enligt bilaga 1B.

8. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sverige AB.
GarantiåtagandenI samband med föreslagen företrädesemissionen har bolaget genom garantiavtal träffat emissionsgarantier uppgående till 9 600 000 kr motsvarande 42,77 procent av företrädesemissionen. Kontant ersättning utgår enligt garantiavtalen om 6 procent på garanterat belopp, motsvarande totalt 576 000 kr, samt totalt 2 599 999 teckningsoptioner av Serie TO2.

Preliminär tidplan (definitiv tidplan kommuniceras i samband med färdigställandet informationsmemorandum)

19 mars 2021 Extra bolagsstämma

24 mars 2021 Sista handelsdag inklusive rätt att erhålla uniträtter

25 mars 2021 Första handelsdag exklusive rätt att erhålla uniträtter

26 mars 2021 Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen

30 mars 2021 – 8 april 2021 Handel med uniträtter på Spotlight Stock Market

30 mars 2021 – 8 april 2021 Handel med BTU på Spotlight Stock Market

30 mars – 13 april 2021 Teckningsperiod

Omkring den 16 april 2021 Offentliggörande av utfall i företrädesemissionen

Punkt 8 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier (övertilldelningsoption)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av units i enlighet med i huvudsak följande. Styrelsen ska bemyndigas att, under förutsättning att företrädesemissionen som föreslås under punkten 7 övertecknas, fram till och med den 19 maj 2021, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, besluta om emission av sammanlagt högst 374 063 units.
Teckningskursen ska vara 5,40 kr per unit, vilket motsvarar teckningskursen i företrädesemissionen. Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna tillvarata möjligheten för bolaget att tillföras ytterligare emissionslikvid vid en eventuell överteckning av företrädesemissionen och för att kunna bredda bolagets aktieägarkrets.
För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Punkt 9 – Beslut gällande riktad emission av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår en riktad emission av högst 2 599 999 teckningsoptioner av serie TO2, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 3 509 998,65 kr. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

1. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska tillkomma:Qualcon Aktiebolag med högst 920 833 teckningsoptionerModelio Equity AB med högst 920 833 teckningsoptionerPong AB med högst 270 833 teckningsoptionerRune Löderup med högst 270 833 teckningsoptionerNiclas Löwgren med högst 216 667 teckningsoptioner
Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att tidseffektivt säkerställa ett potentiellt tillgodoseende av bolagets finansieringsbehov som såväl kortsiktigt som långsiktigt förväntas ge ett positivt utfall såväl för bolaget som för dess aktieägare. Dessutom är det enligt bolagets mening positivt att få in dessa större och strategiskt viktiga investerare som ägare i bolaget.

2. Teckningsoptionerna ges ut utan vederlag. Grunden för vederlagsfriheten är att teckningsoptionerna ges ut som en del av garantiåtagande. Samtliga tecknare agerar som garanter i företrädesemissionen. Överteckning kan ej ske

3. Teckning av teckningsoptionerna ska ske på särskild teckningslista inom en vecka från dagen för emissionsbeslutet. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden.

4. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie till en teckningskurs om 70 procent av den volymviktade genomsnittlig aktiekurs i bolagets aktie 20 handelsdagar direkt innan nyttjandeperioden startar, med ett takpris om 3,60 kr och som lägst till kvotvärde. Nyteckning av aktie med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 2023-05-15 till och med den 2023-05-29 (nyttjandeperioden).

5. För teckningsoptionerna serie TO2 gäller i övrigt sedvanliga villkor för marknadsnoterade teckningsoptioner enligt bilaga 1B.

6. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sverige AB.

Punkt 10 – Bolagsordningsändring

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om ändring av bolagsordning på så vis att bolagets aktiekapitalgränser ska ändras till lägst 22 443 798,60 och högst 89 775 194,40 kronor. Bolagets aktieantalgränser ska ändras till lägst 16 625 036 och högst 66 500 144 aktier.


För giltigt beslut enligt denna punkt krävs att det biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. Styrelsen föreslås äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear.

Utspädning

Genom företrädesemission av units (punkt 7) kan antalet aktier i bolaget komma att öka med högst 12 468 777 aktier från 4 156 259 aktier till 16 625 036 aktier och aktiekapitalet kommer att öka med högst 16 832 848,95 kr från 5 610 949,65 kr till 22 443 798,60 kr. För befintliga aktieägare som inte deltar i företrädesemissionen innebär detta att utspädningseffekten i företrädesemissionen uppgår till cirka 75 procent.


Handlingar

Samtliga handlingar hålls tillgängliga för aktieägare i bolagets lokaler samt på dess hemsida. Handlingarna kommer att sändas per post till aktieägare som begär det och uppger sin adress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på stämman. Beslut enligt punkt 8 respektive 9 ovan förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Stockholm februari 2021

GOGO Lead Tech AB (publ)

Styrelsen

För mer information:

VD, Christian Kronegård

ir@sociallite.us

08-41001092

www.sociallite.us

GOGO Lead Tech AB (publ)

GOGO Lead Tech AB (publ) är ett förvärvsfokuserat bolag som erbjuder B2B-tjänster inom leadgenerering och prestationsbaserad marknadsföring online.

Want to get in touch?

Our strategy is to grow through acquisitions of companies and brands as well as the development of existing platforms.