Press release

Kommunike årsstämma i GOGO Lead Tech AB

Stockholm 2021-05-19

Vid årsstämma den 19 maj 2021 i GOGO Lead Tech AB fattades följande beslut enhälligt:

– Stämman fastställde resultat- och balansräkningen för såväl moderbolaget som koncernen.

– Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att ingen utdelning lämnas samt att bolagets ansamlade förlust överförs i ny räkning.

– Stämman beslutade att ge ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.

– Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter och en revisor utan suppleanter och utan revisorssuppleanter.

– Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med ett prisbasbelopp till styrelseordföranden och med vardera ett halvt prisbasbelopp till övriga ordinarie styrelseledamöter som inte arbetar inom koncernen. Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

– Stämman beslutade omval av styrelseledamöterna Christian Kronegård, Alexander Winqvist, Marcus Petersson och Johan Lundquist. Beslutades att Johan Lundquist fortsätter som ordförande för bolaget.
Till revisor valdes Parsells Revisionsbyrå AB om. Parsells Revisionsbyrå AB har meddelat bolaget att Jan Hamberg, auktoriserad revisor, kommer fortsätta verka som huvudansvarig revisor.

– Stämman beslutade enligt styrelsen förslag om bemyndigande.

Styrelsens fullständiga förslag framgår av kallelsen publicerad 2021-04-20.

För mer information:

VD, Christian Kronegård

ir@sociallite.us

08-410 010 92

www.sociallite.us

GOGO Lead Tech AB (publ)

GOGO Lead Tech AB (publ) är ett förvärvsfokuserat bolag som erbjuder B2B-tjänster inom leadgenerering och prestationsbaserad marknadsföring online.

Want to get in touch?

Our strategy is to grow through acquisitions of companies and brands as well as the development of existing platforms.