Press release

Kommunike årsstämma i GOGO Lead Tech AB

TOR, JUN 18, 2020 11:00 CET

Vid årsstämma den 18 juni 2020 i GOGO Lead Tech AB fattades följande beslut: 

  • Stämman fastställde resultat- och balansräkningen för såväl moderbolaget som koncernen. 
  • Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att ingen utdelning lämnas samt att bolagets ansamlade förlust överförs i ny räkning. 
  • Stämman beslutade att ge ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören. 
  • Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ledamöter och en revisor utan suppleanter och utan revisorssuppleanter. 
  • Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med ett prisbasbelopp till styrelseordföranden och med vardera ett halvt prisbasbelopp till övriga ordinarie styrelseledamöter som inte arbetar inom koncernen. Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning. 
  • Stämman beslutade omval av styrelseledamöterna Christian Kronegård, Alexander Winqvist, Marcus Petersson och Johan Lundquist samt nyval av Luca Di Stefano. Beslutades att Johan Lundquist fortsätter som ordförande för bolaget.

Till revisor valdes Parsells Revisionsbyrå AB. Parsells Revisionsbyrå AB har meddelat bolaget att Jan Hamberg, auktoriserad revisor, kommer verka som huvudansvarig revisor.

Kort beskrivning av Luca Di Stefano:

Luca Di Stefano, är  investerare och har lång erfarenhet av styrelseuppdrag samt grundare av flertalet bolag inom media och IT. Bolag som både har noterats och köpts upp.  Luca har haft en aktiv roll som VD/Operativt ansvarig samt suttit i styrelsen i olika tillväxtbolag sedan 2017. Kommer senast från posten som delägare och VD för den digitala marknadsföringsbyrån Brandson AB som senare köptes upp av Defiso media AB.

  • Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att besluta om ny bolagsordning.   
  • Stämman beslutade om riktad kvittningsemission enligt styrelsens förslag.
  • Stämman beslutade enligt styrelsen förslag till bemyndigande av nyemission.

Styrelsens förslag framgår av kallelsen publicerad 2020-05-14.

För mer information:

VD, Christian Kronegård

ir@sociallite.us

08-463 80 80

www.sociallite.us

GOGO Lead Tech AB (publ)

GOGO Lead Tech AB (publ) är ett förvärvsfokuserat bolag som erbjuder B2B-tjänster inom leadgenerering och prestationsbaserad marknadsföring online.

Want to get in touch?

Our strategy is to grow through acquisitions of companies and brands as well as the development of existing platforms.