Press release

Kommuniké extra bolagsstämma i GOGO Lead Tech AB (publ)

Stockholm 2021-04-14

Idag, 14 april 2021, höll GOGO Lead Tech AB (publ) extra bolagsstämma. I nedan framgår de beslut som beslutades på den extra bolagsstämman.

Punkt 7. Beslut gällande företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner

Stämman beslutade om företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner enligt styrelsens förslag

Punkt 8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier (övertilldelningsoption)

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsens att emittera aktier (övertilldelningsoption) enligt styrelsens förslag

Punkt 9. Beslut gällande riktad emission av teckningsoptioner

Stämman beslutade om riktad emission av teckningsoptioner enligt styrelsens förslag

Punkt 10. Beslut om bolagsordningsändring

Stämman beslutade om bolagsordningsändring enligt styrelsens förslag

Det kan noteras att samtliga beslut togs enhälligt.

För mer information:

VD, Christian Kronegård

ir@sociallite.us

08-41001092

www.sociallite.us

GOGO Lead Tech AB (publ)

GOGO Lead Tech AB (publ) är ett förvärvsfokuserat bolag som erbjuder B2B-tjänster inom leadgenerering och prestationsbaserad marknadsföring online.

Want to get in touch?

Our strategy is to grow through acquisitions of companies and brands as well as the development of existing platforms.