Press release

Kommuniké extra bolagsstämma i Sociallite US AB (publ)

Stockholm 2023-12-18

Sociallite US AB (publ) höll idag den 18 december 2023 extra bolagsstämma.

Extra bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om:

● ändring av aktiekapitalsgränserna och gränserna för antal aktier i bolagets bolagsordning,

● minskning av aktiekapitalet i syfte att minska aktiernas kvotvärde för att underlätta kapitalanskaffning samt förvärv,

● bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemissioner av aktier och/eller teckningsoptioner med eller utan företrädesrätt för aktieägarna vid ett eller flera tillfällen fram till årsstämman 2024, utan begränsning på annat sätt än vad som följer av den vid var tid gällande bolagsordningens gränser för antalet aktier samt

● för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes de nuvarande styrelseledamöterna Johan Lundquist, Alexander Benitez. I enlighet med stämmans beslut nyvaldes Mikael Lundgren och Joakim Dahl som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Oscar Bjers, Anders Berglund, Urban Johanson samt Martin Werner har avböjt omval. Alexander Benitez nyvaldes till styrelsens ordförande. De ordinarie styrelseledamöterna ska arvoderas med 25 000 kronor per år och ordföranden arvoderas med 50 000 kronor per år.

Samtliga beslut fattades enhälligt.

Sociallite US AB (publ)

Styrelsen

//

För mer information,

TF VD, Göran Gylesjö

ir@sociallite.us

www.sociallite.us

Sociallite Us AB (publ)

Sociallite Us AB (publ) är ett förvärvsfokuserat SaaS-bolag som erbjuder produkter och tjänster inom leadgenerering och prestationsbaserad marknadsföring online.

Want to get in touch?

Our strategy is to grow through acquisitions of companies and brands as well as the development of existing platforms.