Press release

Kommuniké extra bolagsstämma i Sociallite US AB (publ)

Stockholm 2022-12-16

Sociallite US AB (publ) höll idag den 16 december 2022 extra bolagsstämma.
Extra bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om:

  • ändring av aktiekapitalsgränserna och gränserna för antal aktier i bolagets bolagsordning,
  • minskning av aktiekapitalet i syfte att minska aktiernas kvotvärde för att underlätta den riktade kvittningsemissionen av aktier,
  • riktad kvittningsemission om 153.406.455 aktier till ett pris per aktie om 0,30 kr. Emissionen är villkorad av att beslutet om nedsättning av aktiekapitalet registreras som planerat hos Bolagsverket, samt 
  • bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemissioner av aktier och/eller teckningsoptioner med eller utan företrädesrätt för aktieägarna vid ett eller flera tillfällen fram till årsstämman 2023, utan begränsning på annat sätt än vad som följer av den vid var tid gällande bolagsordningens gränser för antalet aktier.

Samtliga beslut fattades enhälligt.

Sociallite US AB (publ)
Styrelsen

//

För mer information,
VD, Patrik Axelsson
ir@sociallite.us
www.sociallite.us


Sociallite Us AB (publ)

Sociallite Us AB (publ) är ett förvärvsfokuserat SaaS-bolag som erbjuder produkter och tjänster inom leadgenerering och prestationsbaserad
marknadsföring online.

Want to get in touch?

Our strategy is to grow through acquisitions of companies and brands as well as the development of existing platforms.