Press release

Nedskrivning av tillgångar i dotterbolag under Q4 2023

Stockholm 2024-02-19

Sociallite US AB (”Bolaget”) har under bokslutsarbetet, med försiktighetsprincipen i beaktande, identifierat ett nedskrivningsbehov och beslutat om en nedskrivning och kommunicerar därmed en vinstvarning. Nedskrivningen av koncernens goodwill relaterat till dotterbolagen Sociallite AB, Online Gaming Info OGI Holding AB, samt CMR Equity II om totalt ca 38,6 MSEK (total av- och nedskrivning relaterad till goodwill i kvartal 4 uppgår till ca 27,8 MSEK) per den 31/12-2023. Detta påverkar koncernens resultat samt egna kapital negativt med motsvarande belopp. Nedskrivningen påverkar inte Bolagets kassaflöde.

//
För mer information,
TF VD, Göran Gylesjö
ir@sociallite.us
www.sociallite.us

Sociallite Us AB (publ)

Sociallite Us AB (publ) är ett förvärvsfokuserat SaaS-bolag som erbjuder produkter och tjänster inom leadgenerering och prestationsbaserad marknadsföring online.

Denna information är sådan som Sociallite US är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-02-19 13:44 CET.

Want to get in touch?

Our strategy is to grow through acquisitions of companies and brands as well as the development of existing platforms.