Press release

Sociallite US AB (publ) fattar beslut om kvittningsemission

2023-10-03

Sociallite US AB (publ) (“Sociallite” eller “Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 16 maj 2023, beslutat om en riktad nyemission om högst 616.361 nya aktier, varvid aktiekapitalet kan öka med högst 6.163.610 kronor. Rätt att teckna de nya aktierna tillkommer Buntel AB resp. Lubrica Equity AB och skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt säkerställa att bolaget tillskansas en starkare balansräkning genom att stora fordringshavare kvittar lån mot aktier. Därigenom ges bolaget ekonomiska förutsättningar och möjligheter att exekvera på utstakad affärsplan. Därtill har särskilt beaktats rådande oroliga finansiella tider. Styrelsen anser att emissionen genomförs till marknadsmässiga villkor då kusen är satt till kvotvärde 10 kronor per aktie och motsvarar stängningskursen i bolagets aktie den 2 oktober 2023 (senast handelsdag) plus en premie om drygt 7,8 kronor per aktie och stärker bolagets möjligheter till framtida avkastning för aktieägarna. Därmed finns goda affärsmässiga skäl till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt. De lån som nu återbetalas genom kvittning uppgår till sammanlagt 6.163.610 kronor, varav Buntel AB kvittar 3.063.610 kronor i utbyte mot 306.361 aktier och Lubrica Equity AB kvittar 3.100.000 kronor i utbyte mot 310.000 aktier. Den riktade nyemissionen innebär att det totala antalet aktier i Bolaget ökar till högst 2.921.981 stycken och aktiekapitalet ökar till 29.219.807 kronor. Genom nyemissionen uppstår en utspädningseffekt om högst cirka 26,7 procent.

Sociallite har sedan en längre tid haft ett flertal olika krediter utestående till tecknarna. Samtliga parter är nu glada att kunna tillförsäkra en återbetalning av de kvarvarande skulder som finns. Den återbetalning som nu sker innebär att Bolaget inte längre belastas av löpande räntor och andra avgifter som är förknippade med krediterna.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Styrelseordförande, Alexander Benitez

ir@sociallite.us

www.sociallite.us

Sociallite US AB (publ)

Sociallite Us AB (publ) är ett förvärvsfokuserat SaaS-bolag som erbjuder produkter och tjänster inom leadgenerering och prestationsbaserad marknadsföring online.

Denna information är sådan som Sociallite US är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-10-03 13:35 CET.

Want to get in touch?

Our strategy is to grow through acquisitions of companies and brands as well as the development of existing platforms.