Press release

Sociallite Us förvärvar Torget Updated Sweden AB

TOR, JAN 20, 2022 19:16 CET

Stockholm 2022-01-20

I linje med Sociallite Us AB:s (publ) (“Sociallite”) kommunicerade strategi att förvärva plattformar och bolag kan Sociallite meddela att det idag träffat avtal om att förvärva 100 procent av Torget Updated Sweden AB (“Torget Updated Sweden”). Torget Updated Sweden blir ett ypperligt tillskott till våra SaaS-produkter och plattformar. Tillgångarna i Torget Updated Sweden har som i ett led för affärens genomförande överförts från Torget Updated AB. Säljare är Emergenta AB (“Säljaren”).

Torget Updated Swedens verksamhet ligger i linje med Sociallites nuvarande produktportfölj och tillväxtstrategi och erbjuder helhetslösningar inom online-marknadsföring. Ambitionen med det tilltänkta förvärvet, förutom att vidareutveckla de underliggande tillgångarna, är att stärka Sociallites portfölj av varumärken och bolag. Detta kommer i sin tur innebära att Sociallite får ett starkare produktutbud mot slutkund. Torget Updated Swedens produkter är ett ypperligt tillskott till våra nuvarande tillgångar och möjliggör för ytterligare synergier inom gruppen men framförallt med vår SaaS-produkt Connectio.io och Gravel Sweden som redan idag är aktiva inom detta segment och jobbar i linje med samma typ av kunder. 

“Det glädjande att få in ytterligare en framgångsrik verksamhet under vårt paraply. Torget Updated Sweden har idag en slimmad och agil organisation med stora utvecklingsmöjligheter och stort nätverk av kunder. Synergierna mellan Torget Updated Sweden och Sociallites befintliga produkter och plattformar är många då vi jobbar mot samma typ av kunder, vilket vi kommer kapitalisera på.” säger Christian Kronegård, VD i Sociallite.

“Jag ser med stor spänning och entusiasm fram emot sammanslaget med Sociallite. Det finns stora möjligheter när, vi nu i gruppen gemensamt, får tillgång till ett större kundunderlag, fler smarta människor, plattformar och nya affärsområden. Detta sammantaget kommer framförallt leda att vi kan erbjuda ett större värde till kunderna med att bli mer konkurrenskraftiga genom en effektiv och anpassad online-strategi. Det är även mycket glädjande att våra medarbetare får en större arena att utvecklas och spela på så att vi kan fortsätta bygga en framåtlutad organisation tillsammans. I Torget Updates strävan att bli en SaaS leverantör av sina tjänster så är vår förhoppning att denna sammanslagning påskyndar detta och levererar bättre och effektivare produkter som skapar större kundvärde.” Säger Patrik Axelsson, tillträdande VD i Torget Updated Sweden.

Torget Updated Sweden består idag av 8 medarbetare. Justerade siffror har tagits fram från säljaren avseende tillgångarna som tidigare ägts av Torget Updated AB och under perioden 1 januari 2021 – 31 december 2021 uppgick nettoomsättningen till ca 14 MSEK med ett EBITDA-resultat om ca 4 MSEK. Under 2020 uppgick omsättningen till ca 21,9 MSEK med ett EBITDA-resultat om ca 1,9 MSEK.

Initial köpeskilling uppgår till 4 MSEK och erläggs med i aktier i Sociallite. Pris per aktie är 1,35 SEK.  Utspädning för initial köpeskilling uppgår till ca 3,8 %. Tilläggsköpeskilling ska kunna utgå till säljaren beroende på prestation under 2021-07-01 till 2022-06-30 och 2023 som ska erläggas i sin helhet av nyemitterade aktier i Sociallite. Säljaren och nyckelpersoner kommer att arbeta kvar i Torget Updated Sweden. Säljaren kommer också att ingå lock-up avtal på 80 procent av initiala köpeskillingen samt vid eventuellt utfall av tilläggsköpeskilling 1 och 100 procent lock-up vid eventuellt utfall av tilläggsköpeskilling 2. Lock-up tiden löper under 6 månader från att Säljaren mottagar aktierna.

//

Denna information är sådan som Sociallite Us AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-01-20.

För mer information: 

VD, Christian Kronegård 

ir@sociallite.us

08-41001092 

www.sociallite.us

Sociallite Us AB (publ)

Sociallite Us AB (publ) är ett förvärvsfokuserat SaaS-bolag som erbjuder produkter och tjänster inom leadgenerering och prestationsbaserad marknadsföring online.

Want to get in touch?

Our strategy is to grow through acquisitions of companies and brands as well as the development of existing platforms.