Press release

Teckningskurs fastställd för teckningsoptioner av serie TO 2, teckningsperiod inleds den 3 juli 2023

Teckningskursen i Sociallite US AB (”Sociallite” eller ”Bolaget”) optionsserie TO 2 (”TO 2”) har fastställts i enlighet med gällande optionsvillkor till 0,10 SEK per aktie. Anmälningsperioden inleds den 3 juli 2023 och pågår till och med den 17 juli 2023. Innehavaren av teckningsoptioner äger rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny aktie i Sociallite till en teckningskurs om 0,10 SEK per aktie. Om samtliga teckningsoptioner av serie TO 2 nyttjas tillförs Bolaget cirka 1,2 MSEK före emissionskostnader.

Villkor för teckningsoptioner av serie TO 2 i sammandrag:

Nyttjandeperiod: 3 juli – 17 juli 2023.

Villkor: En (1) teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Teckningskurs: 0,10 SEK per aktie, courtage utgår ej.

Emissionsvolym: 12 468 777 utestående teckningsoptioner av serie TO 2. Maximalt cirka 1,2 MSEK före emissionskostnader.

Sista dag för handel TO 2: 13 juli 2023.

Vid fullt nyttjande av TO 2 kommer antalet aktier i Sociallite öka med 12 468 777 från 230 480 278 till 242 949 055 och aktiekapitalet öka med 1 246 877 SEK från 23 048 027 till 24 294 904 SEK. Detta medför en utspädning om cirka 5,1 procent baserat på antalet aktier i Sociallite efter fullt nyttjande av samtliga TO 2. TO 2 är upptagen till handel på Spotlight Stock Market under kortnamnet ” Social TO 2″ och med ISIN SE0015949102. Fullständiga villkor och anvisningar för TO 2 hålls tillgängliga via Spotlight Stock Markets hemsida.

Om du har dina teckningsoptioner förvaltarregistrerade

I det fall optionsinnehavaren har sina optioner i en depå, på ett investeringssparkonto eller kapitalförsäkring (förvaltarregistrerat ägande) ska teckning och betalning ske till respektive förvaltare som instruerar om vidare instruktioner avseende tillvägagångssätt för att nyttja sina teckningsoptioner.

För mer information och för vidare instruktioner avseende hur du går till väga för att nyttja dina teckningsoptioner, vänligen kontakta din förvaltare i god tid. Notera att banken/förvaltaren behöver din anmälan om nyttjande av teckningsoptionerna i god tid innan teckningstiden avslutas.

Om du har dina teckningsoptioner direktregistrerade (VP-konto)

Ingen emissionsredovisning kommer att skickas ut. Teckning av nya aktier, genom nyttjande av teckningsoptioner, ska ske genom att skicka in fullständigt ifylld anmälningssedel till Partner Fondkommission. I samband med att anmälningssedel skickas in till Partner Fondkommission ska betalning erläggas enligt betalningsinstruktioner på anmälningssedeln. Ifylld anmälningssedel samt betalning måste vara Partner Fondkommission tillhanda senast klockan 15:00 CEST den 17 juli 2023. Tecknade och betalda aktier kommer registreras på ert VP-konto så som ”interimsaktier” eller ”IA” fram till dess att registrering av emissionen är genomförd hos Bolagsverket, varpå interimsaktier automatiskt omväxlas till ordinarie aktier i Sociallite.

//

För mer information,
VD, Patrik Axelsson
ir@sociallite.us
www.sociallite.us

Sociallite Us AB (publ)

Sociallite Us AB (publ) är ett förvärvsfokuserat SaaS-bolag som erbjuder produkter och tjänster inom leadgenerering och prestationsbaserad marknadsföring online.

Want to get in touch?

Our strategy is to grow through acquisitions of companies and brands as well as the development of existing platforms.