Press release

Vinstvarning på grund av nedskrivning av tillgångar i dotterbolag under Q4 2022

Stockholm den 23 februari, 2023 

Sociallite US AB (”Bolaget”) har under bokslutsarbetet, med försiktighetsprincipen i beaktande,
identifierat ett nedskrivningsbehov och beslutat om en nedskrivning av koncernens goodwill
relaterat till dotterbolagen Sociallite AB, Gravel Sweden AB och Online Gaming Info OGI Holding AB
om totalt ca 64 MSEK (total av- och nedskrivning relaterad till goodwill i kvartal 4 uppgår till ca 72
MSEK) per den 31/12-2022. Detta påverkar koncernens resultat samt egna kapital negativt med
motsvarande belopp. Nedskrivningen påverkar inte Bolagets kassaflöde.

Sociallite US AB (publ)
Styrelsen

//
För mer information,
VD, Patrik Axelsson
ir@sociallite.us
www.sociallite.us
 

Sociallite US AB (publ)

Sociallite US AB (publ) är ett förvärvsfokuserat SaaS-bolag som erbjuder produkter och tjänster inom leadgenerering och prestationsbaserad marknadsföring online.

Denna information är sådan som Sociallite US är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-02-23 10:42 CET.

Want to get in touch?

Our strategy is to grow through acquisitions of companies and brands as well as the development of existing platforms.