Category: Press Releases

Publicering av årsredovisning i Sociallite US AB 2023

Stockholm 2024-04-25 Se bilaga för årsredovisning 2023. // För mer information,TF VD, Göran Gylesjöir@sociallite.uswww.sociallite.us Sociallite Us AB (publ) Sociallite Us AB (publ) är ett förvärvsfokuserat SaaS-bolag som erbjuder produkter och tjänster inom leadgenerering och prestationsbaserad marknadsföring online. Ladda ner rapporten här

Kallelse till årsstämma i Sociallite US AB (publ)

Stockholm 2024-04-18 Aktieägarna i Sociallite US AB (publ), org.nr. 559078-0531, kallas härmed till årsstämma den 16 maj 2024 kl. 10:00 på adress Ingmar Bergmans Gata 2 (5:e våningen Modelio) i Stockholm. Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara upptagen i utskrift av aktieboken avseende förhållandena den 7 maj 2024, dels anmäla sig till […]

Nedskrivning av tillgångar i dotterbolag under Q4 2023

Stockholm 2024-02-19 Sociallite US AB (”Bolaget”) har under bokslutsarbetet, med försiktighetsprincipen i beaktande, identifierat ett nedskrivningsbehov och beslutat om en nedskrivning och kommunicerar därmed en vinstvarning. Nedskrivningen av koncernens goodwill relaterat till dotterbolagen Sociallite AB, Online Gaming Info OGI Holding AB, samt CMR Equity II om totalt ca 38,6 MSEK (total av- och nedskrivning relaterad till goodwill i […]

Sociallite US slutför förvärvet av High End Media AB

Stockholm 2024-02-01 Sociallite US AB har idag tillträtt samtliga aktier i High End Media AB för en köpeskilling om 4 000 000 SEK. Betalningen erläggs i två delar, en del med aktier i Sociallite US motsvarande 2 000 000 SEK och en del kontant om 2 000 000 SEK. Pris per aktie är 2,15 SEK. Därtill kan en tilläggsköpeskilling om […]

Sociallite US slutför förvärvet av Happ Media AB (GVO Media)

Stockholm 2024-01-16 Sociallite US AB har idag tillträtt samtliga aktier i Happ Media AB (”GVO Media”) för en köpeskilling om 200 TSEK som erläggs med aktier i Sociallite US. Pris per aktie är 2,26 SEK. Därtill kan en tilläggsköpeskilling (betalas i aktier) baserad på säljutveckling utgå årsvis under 3 år. Genom förvärvet stärker vi den […]

Kommuniké extra bolagsstämma i Sociallite US AB (publ)

Stockholm 2023-12-18 Sociallite US AB (publ) höll idag den 18 december 2023 extra bolagsstämma. Extra bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om: ● ändring av aktiekapitalsgränserna och gränserna för antal aktier i bolagets bolagsordning, ● minskning av aktiekapitalet i syfte att minska aktiernas kvotvärde för att underlätta kapitalanskaffning samt förvärv, ● bemyndigande för styrelsen att fatta beslut […]

Bokslutskommuniké 2023

Stockholm 2024-02-20 (Se bilaga för fullständig rapport) Summerat kommer Sociallite ur 2023 som ett starkare bolag. Som vi skrivit om tidigare så har året inneburit många positiva förändringar vad gäller kvalitetssäkring, spetsat verksamhetsfokus, utväxling av konsulter mot dedikerade anställda resurser och kostnadseffektiviseringar. Bolaget har skapat goda förutsättningar för att växla upp verksamheten med organisk tillväxt […]

Delårsrapport tredje kvartalet 2023

Stockholm 2023-11-21 (Se bilaga för fullständig rapport) Med de positiva förändringar som bolaget gått igenom det senaste året vad gäller kvalitetssäkring, spetsat verksamhetsfokus, utväxling av konsulter mot dedikerade anställda resurser och kostnadseffektiviseringar har bolaget skapat goda förutsättningar för att växla upp verksamheten med organisk försäljning samt förvärv av mindre selektiva förvärv. Fokus ligger på att […]

Sociallite US tecknar LOI avseende bolagsförvärv

Stockholm 2023-11-20 Sociallite har ingått ett Letter of Intent med avsikt att förvärva GVO Media (Happ Media AB), ett svenskt bolag verksamt inom digital marknadsföring, för en preliminär initial köpeskilling om 200 TSEK som betalas med aktier i Sociallite (“Målbolaget”). Därtill kan en tilläggsköpeskilling (betalas i aktier) baserad på säljutveckling utgå årsvis under 3 år. […]

Kallelse till extra bolagsstämma i Sociallite US AB (publ)

Stockholm 2023-11-16 Aktieägarna i Sociallite US AB (publ), org.nr. 559078-0531, kallas härmed till extra bolagsstämma den 18 december kl. 11:00 på adress Ingmar Bergmans Gata 2 (5:e våningen Modelio) i Stockholm. Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som dels är införd i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 8 […]