GoGo

Delårsrapport tredje kvartalet 2023

Stockholm 2023-11-21 (Se bilaga för fullständig rapport) Med de positiva förändringar som bolaget gått igenom det senaste året vad gäller kvalitetssäkring, spetsat verksamhetsfokus, utväxling av konsulter mot dedikerade anställda resurser och kostnadseffektiviseringar har bolaget skapat goda förutsättningar för att växla upp verksamheten med organisk försäljning samt förvärv av mindre selektiva förvärv. Fokus ligger på att […]

Sociallite US tecknar LOI avseende bolagsförvärv

Stockholm 2023-11-20 Sociallite har ingått ett Letter of Intent med avsikt att förvärva GVO Media (Happ Media AB), ett svenskt bolag verksamt inom digital marknadsföring, för en preliminär initial köpeskilling om 200 TSEK som betalas med aktier i Sociallite (“Målbolaget”). Därtill kan en tilläggsköpeskilling (betalas i aktier) baserad på säljutveckling utgå årsvis under 3 år. […]

Kallelse till extra bolagsstämma i Sociallite US AB (publ)

Stockholm 2023-11-16 Aktieägarna i Sociallite US AB (publ), org.nr. 559078-0531, kallas härmed till extra bolagsstämma den 18 december kl. 11:00 på adress Ingmar Bergmans Gata 2 (5:e våningen Modelio) i Stockholm. Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som dels är införd i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 8 […]

Riktad nyemission registrerad i Sociallite US AB

Stockholm 2023-10-20 Den riktade nyemission som kommunicerdes och beslutades om den 2023-10-03 har registrerats av Bolagsverket. Emissionen innebär att antalet aktier i bolaget ökas med 616 361 aktier och totalt inbringade emissionen 6 163 610 kr. Aktierna tecknades till kursen 10 kr per aktie. Bolaget har nu totalt 2 921 981 aktier och ett aktiekapital om 29 219 807,80 kr. […]

Sociallite US AB (publ) fattar beslut om kvittningsemission

2023-10-03 Sociallite US AB (publ) (“Sociallite” eller “Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 16 maj 2023, beslutat om en riktad nyemission om högst 616.361 nya aktier, varvid aktiekapitalet kan öka med högst 6.163.610 kronor. Rätt att teckna de nya aktierna tillkommer Buntel AB resp. Lubrica Equity AB och skälen till avvikelsen från aktieägarnas […]

Göran Gylesjö utses till tillförordnad verkställande direktör för Sociallite US AB (publ)

Göran Gylesjö, nuvarande CFO för Sociallite koncernen utses och tillträder som TF VD för Sociallite US AB (publ) (“Sociallite’’). Han efterträder Patrik Axelsson som även träder ur styrelsen för Sociallite US. Göran Gylesjö har gedigen bakgrund inom framgångsrikt företagande och ledarskap. Göran har framförallt rört sig inom hosting branschen men även varit ansvarig för SEO […]

Sociallite US AB tar upp ett lån om 0,75 MSEK och omförhandlar befintligt lån

Stockholm 2023-08-24 Sociallite har idag fattat beslut om att uppta ett lån från Buntel AB och Lubrica Equity AB. Lånet uppgår till 0,75 MSEK och löper fram till 2023-12-31 med månadsränta om 1,5 % samt en uppläggningsavgift om 8% av lånet. Detta initiativ skapar mer rörelsekapital för Sociallite att exekvera på sin tillväxtstrategi. Samtidigt omförhandlas […]

Delårsrapport andra kvartalet 2023

Stockholm 2023-08-22(Se bilaga för fullständig rapport) Vi har nu avslutat årets andra kvartal som varit en händelserikt period där vi fortsatt arbetet med att effektivisera verksamheten för att förbättra lönsamhet samt fokus på säljdrivna aktiviteter. För andra kvartalet 2023 redovisar vi en omsättning om cirka 3,9 MSEK (4,1 MSEK) med ett EBITDA-resultat om cirka  -1,3 […]

Nytt antal aktier och sammanläggning registrerad

2023-08-21 Till följd av slutförandet av den sammanläggning som nu skett i antalet aktier i bolaget och den teckning som gjordes genom TO2-optioner (totalt tecknades det aktier för motsvarande 8 172,30 kr) har det skett en förändring i antalet aktier och aktiekapitalet. Bolaget har nu 2 305 620 aktier och ett aktiekapital om 23 056 […]

Styrelsen i Sociallite US AB (Publ) beslutar om avstämningsdag för sammanläggning av aktier

Stockholm, 2023-08-14 På årsstämman i Sociallite US AB (Publ) (“Bolaget”) den 16 maj 2023 beslutades det om minskning av antalet aktier i Bolaget genom sammanläggning 1:100, vilket innebär att etthundra (100) aktier läggs samman till en (1) aktie. Styrelsen bemyndigades att besluta om avstämningsdag för sammanläggningen. För att möjliggöra sammanläggningen av aktier beslutade även stämman om ändring av gränserna […]