GoGo

Göran Gylesjö utses till tillförordnad verkställande direktör för Sociallite US AB (publ)

Göran Gylesjö, nuvarande CFO för Sociallite koncernen utses och tillträder som TF VD för Sociallite US AB (publ) (“Sociallite’’). Han efterträder Patrik Axelsson som även träder ur styrelsen för Sociallite US. Göran Gylesjö har gedigen bakgrund inom framgångsrikt företagande och ledarskap. Göran har framförallt rört sig inom hosting branschen men även varit ansvarig för SEO […]

Sociallite US AB tar upp ett lån om 0,75 MSEK och omförhandlar befintligt lån

Stockholm 2023-08-24 Sociallite har idag fattat beslut om att uppta ett lån från Buntel AB och Lubrica Equity AB. Lånet uppgår till 0,75 MSEK och löper fram till 2023-12-31 med månadsränta om 1,5 % samt en uppläggningsavgift om 8% av lånet. Detta initiativ skapar mer rörelsekapital för Sociallite att exekvera på sin tillväxtstrategi. Samtidigt omförhandlas […]

Delårsrapport andra kvartalet 2023

Stockholm 2023-08-22(Se bilaga för fullständig rapport) Vi har nu avslutat årets andra kvartal som varit en händelserikt period där vi fortsatt arbetet med att effektivisera verksamheten för att förbättra lönsamhet samt fokus på säljdrivna aktiviteter. För andra kvartalet 2023 redovisar vi en omsättning om cirka 3,9 MSEK (4,1 MSEK) med ett EBITDA-resultat om cirka  -1,3 […]

Nytt antal aktier och sammanläggning registrerad

2023-08-21 Till följd av slutförandet av den sammanläggning som nu skett i antalet aktier i bolaget och den teckning som gjordes genom TO2-optioner (totalt tecknades det aktier för motsvarande 8 172,30 kr) har det skett en förändring i antalet aktier och aktiekapitalet. Bolaget har nu 2 305 620 aktier och ett aktiekapital om 23 056 […]

Styrelsen i Sociallite US AB (Publ) beslutar om avstämningsdag för sammanläggning av aktier

Stockholm, 2023-08-14 På årsstämman i Sociallite US AB (Publ) (“Bolaget”) den 16 maj 2023 beslutades det om minskning av antalet aktier i Bolaget genom sammanläggning 1:100, vilket innebär att etthundra (100) aktier läggs samman till en (1) aktie. Styrelsen bemyndigades att besluta om avstämningsdag för sammanläggningen. För att möjliggöra sammanläggningen av aktier beslutade även stämman om ändring av gränserna […]

Verksamhetsuppdatering och preliminära omsättning maj 2023

Stockholm 2023-07-26 Den preliminära omsättningen för maj är 1,3 MSEK (1,5) I jämförelse med motsvarande period föregående år så minskade omsättningen med 0,2 MSEK. Minskningen är kopplad till affärsområdet Connectio (Facebook annonseringsplattformen).  Vi arbetar fokuserat med åtgärder för att öka kundtillväxten inom alla våra affärsområden och har under perioden vunnit flera nya affärer, framför allt […]

Verksamhetsuppdatering och preliminära omsättning april 2023

Stockholm 2023-06-16 Den preliminära omsättningen för april ökade med 0,1 MSEK till 1,3 MSEK (1,2) i jämförelse med motsvarande period föregående år. Det är glädjande att vi totalt i gruppen ökar omsättningen något jämfört med samma period föregående år. Detta trots att affärsområdet Connectio (Facebook annonseringsplattformen) belastas med högt kundbortfall (churn) och där omsättningen för […]

Delårsrapport första kvartalet 2023

Stockholm 2023-05-23 (Se bilaga för fullständig rapport) Årets första kvartal är nu avklarat och vi fortsätter arbetet med att effektivisera verksamheten för att uppnå bättre lönsamhet och mer nytta till kunderna. Detta arbete fokuseras kring högre automation och minskade konsult och personalkostnader. Jag är imponerad över att organisationen parallellt arbetar med effektiviseringar och samtidigt bygger […]

Kommuniké årsstämma i Sociallite US AB (publ)

Stockholm 2023-05-16 Sociallite US AB (publ) höll idag den 16 maj 2023 årsstämma. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades på stämman. Samtliga beslut fattades enhälligt. Stämman beslutade att godkänna resultat och balansräkning och koncernresultat- och koncernbalansräkning samt resultatdisposition beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen. Stämman beslutade att ge ansvarsfrihet åt styrelsens […]