GoGo

Rättelse; Delårsrapport tredje kvartalet 2022

MAR etiketten saknades i den tidigare bifogade rapporten. Ny bilaga finns bifogad här. Stockholm 2022-11-23 (Se bilaga för fullständig rapport) Arbetet med att transformera Sociallite US från en enhet med separata bolag med egen styrning, till att bygga en grupp med en gemensam organisation och kultur är nu inne i slutfasen. Bolaget har i denna […]

Delårsrapport tredje kvartalet 2022

Stockholm 2022-11-23 (Se bilaga för fullständig rapport) Arbetet med att transformera Sociallite US från en enhet med separata bolag med egen styrning, till att bygga en grupp med en gemensam organisation och kultur är nu inne i slutfasen. Bolaget har i denna process genomgått större förändringar på flera områden, framför allt inom sälj/marknad och ekonomi […]

Kallelse till extra bolagsstämma i Sociallite US AB (publ)

Stockholm 2022-11-10 Aktieägarna i Sociallite US AB (publ), org.nr. 559078-0531, kallas härmed till extra bolagsstämma den 16 december kl. 11:00 i Convendums lokaler på adress Biblioteksgatan 29, 114 35 Stockholm. Aktieägare som önskar deltaga på stämman och rösta för sina aktier ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 8 december 2022. Anmälan till […]

VD uppdatering hösten 2022

Stockholm 2022-10-20 Vi kan nu meddela att vi har våra stödfunktioner på plats, en förnyad organisation och våra effektiviseringar har börjat ge resultat. Det känns skönt att vi nu kan lägga allt fokus på att arbeta framåt och inleda nästa fas i den gemensamma gruppen. Detta innebär bland annat fullt fokus på organisk tillväxt samt […]

Förbättrade villkor gällande företagets tidigare upptagna lån från huvudägarna

Stockholm 2022-09-01 Styrelsen och huvudägarna är nu överens om nya villkor för tidigare upptagna lån. Vi är nöjda med resultatet med nollränta på alla lån (61 MSEK av totalt 62 MSEK) med undantag från den senaste kreditfaciliteten om 1 MSEK som har ett oförändrat ränteläge enligt tidigare PM (2022-05-04).Vi har även förlängt förfallodatumet till den […]

Delårsrapport andra kvartalet 2022

Stockholm 2022-08-26 (Se bilaga för fullständig rapport) Arbetet som initierades i början av kvartalet av den nya ledningen, med att bygga ett gemensamt bolag, har börjat visa resultat i våra siffror. Konsolidering och nyttjande av synergier mellan våra bolag har inneburit både ökade intäkter och en förbättrad lönsamhet. Omsättningen ökade med ca 168 procent jämfört […]

Preliminär omsättning för april och maj samt VD-uppdatering

Stockholm 2022-06-29 Den preliminära omsättningen för april uppgick till 1,3 MSEK (0,5 MSEK) och maj 1,6 MSEK (0,5 MSEK). Under de senaste månaderna har jag och den nya ledningen fått en större förståelse för de olika bolagen i gruppen. Jag kan glädjande konstatera att vissa affärsenheter taktar på bra och utvecklas positivt. Detta gäller i […]

Delårsrapport första kvartalet 2022

Stockholm 2022-05-25 (Se bilaga för fullständig rapport)  Nu är årets första kvartal avslutat och det har varit ett omtumlande kvartal i och med Rysslands invasion av Ukraina, samtidigt som Sverige återgått till ett mer normaliserat läge efter pandemin. Första kvartalet har varit händelserikt där vi genomfört ytterligare två strategiska förvärv, av Torget Updated Sweden och Hostingdata.co.uk. […]

Preliminär omsättning för mars 2022

Stockholm 2022-05-24 Den preliminära omsättningen för Sociallite Us AB (“Sociallite”) uppgick till ca 1,9 MSEK för mars månad. Samma period föregående år uppgick omsättningen till ca (0,3 MSEK). Sammantaget uppgick den preliminära omsättning för det första kvartalet 2022 till ca 6 MSEK (0,9 MSEK). För mer information,VD, Patrik Axelssonir@sociallite.uswww.sociallite.us Sociallite Us AB (publ) Sociallite Us […]

Kommuniké årsstämma i Sociallite US AB (publ)

Stockholm 2022-05-20 Vid årsstämma den 20 maj 2022 i Sociallite US AB fattades följande beslut: Stämman fastställde resultat- och balansräkningen för såväl moderbolaget som koncernen. Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att ingen utdelning lämnas samt att bolagets ansamlade förlust överförs i ny räkning. Stämman beslutade att ge ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören. Stämman […]