GoGo

Riktad nyemission och nedsättning av aktiekapital registrerad i Sociallite US AB

Stockholm 2023-03-20 Den riktade nyemission som beslutades på extra bolagsstämma den 2022-12-16 har registrerats av Bolagsverket. Beslutet om emissionen förutsatte även en nedsättning av aktiekapitalet och ändring av bolagsordningen, vilket nu också registrerats av Bolagsverket. Emissionen innebär att antalet aktier i bolaget ökas med 153 406 455 aktier och totalt inbringade emissionen 46 021 936,50 […]

Bokslutskommuniké 2022

Stockholm 2023-02-28 (Se bilaga för fullständig rapport) Helåret 2022 är nu avklarat och det har till stor del karaktäriserats som ett städår. Vi har rensat bort, optimerat och byggt struktur. Stora förändringar och hårt arbete som resulterat i en ny bottenplatta att stå på och utveckla bolaget framåt. Jag är tacksam och stolt över de […]

Vinstvarning på grund av nedskrivning av tillgångar i dotterbolag under Q4 2022

Stockholm den 23 februari, 2023  Sociallite US AB (”Bolaget”) har under bokslutsarbetet, med försiktighetsprincipen i beaktande,identifierat ett nedskrivningsbehov och beslutat om en nedskrivning av koncernens goodwillrelaterat till dotterbolagen Sociallite AB, Gravel Sweden AB och Online Gaming Info OGI Holding ABom totalt ca 64 MSEK (total av- och nedskrivning relaterad till goodwill i kvartal 4 uppgår […]

VD-uppdatering februari 2023 – Vi är redo att accelerera på vår tillväxtresa, både organiskt och via förvärv

Stockholm 2023-02-07 Snart lägger vi 2022 helt bakom oss, ett år med stora förändringar där vi byggt ett nytt bolag i många hänseenden. Med nytt management team och uppbyggnad av centrala stödfunktioner inom koncernen, framför allt inom ekonomi, administration och sälj/marknad har vi förutom goda möjligheter att växa organiskt lagt grunden för att implementera kundstockar […]

Kommuniké extra bolagsstämma i Sociallite US AB (publ)

Stockholm 2022-12-16 Sociallite US AB (publ) höll idag den 16 december 2022 extra bolagsstämma.Extra bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om: ändring av aktiekapitalsgränserna och gränserna för antal aktier i bolagets bolagsordning, minskning av aktiekapitalet i syfte att minska aktiernas kvotvärde för att underlätta den riktade kvittningsemissionen av aktier, riktad kvittningsemission om 153.406.455 aktier till ett […]

Rättelse; Delårsrapport tredje kvartalet 2022

MAR etiketten saknades i den tidigare bifogade rapporten. Ny bilaga finns bifogad här. Stockholm 2022-11-23 (Se bilaga för fullständig rapport) Arbetet med att transformera Sociallite US från en enhet med separata bolag med egen styrning, till att bygga en grupp med en gemensam organisation och kultur är nu inne i slutfasen. Bolaget har i denna […]

Delårsrapport tredje kvartalet 2022

Stockholm 2022-11-23 (Se bilaga för fullständig rapport) Arbetet med att transformera Sociallite US från en enhet med separata bolag med egen styrning, till att bygga en grupp med en gemensam organisation och kultur är nu inne i slutfasen. Bolaget har i denna process genomgått större förändringar på flera områden, framför allt inom sälj/marknad och ekonomi […]

Kallelse till extra bolagsstämma i Sociallite US AB (publ)

Stockholm 2022-11-10 Aktieägarna i Sociallite US AB (publ), org.nr. 559078-0531, kallas härmed till extra bolagsstämma den 16 december kl. 11:00 i Convendums lokaler på adress Biblioteksgatan 29, 114 35 Stockholm. Aktieägare som önskar deltaga på stämman och rösta för sina aktier ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 8 december 2022. Anmälan till […]

VD uppdatering hösten 2022

Stockholm 2022-10-20 Vi kan nu meddela att vi har våra stödfunktioner på plats, en förnyad organisation och våra effektiviseringar har börjat ge resultat. Det känns skönt att vi nu kan lägga allt fokus på att arbeta framåt och inleda nästa fas i den gemensamma gruppen. Detta innebär bland annat fullt fokus på organisk tillväxt samt […]

Förbättrade villkor gällande företagets tidigare upptagna lån från huvudägarna

Stockholm 2022-09-01 Styrelsen och huvudägarna är nu överens om nya villkor för tidigare upptagna lån. Vi är nöjda med resultatet med nollränta på alla lån (61 MSEK av totalt 62 MSEK) med undantag från den senaste kreditfaciliteten om 1 MSEK som har ett oförändrat ränteläge enligt tidigare PM (2022-05-04).Vi har även förlängt förfallodatumet till den […]